12 JANUARI 2023. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juni 2021 houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort

De Staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid,

Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen, artikel 4, vervangen door het koninklijk besluit van 25 februari 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, artikel 4, § 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 juni 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 juni 2021 houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort;

Gelet op de aanvraag van vervanging van de heer Dominique Adriaens en de lijst in dubbeltal voorgedragen door de Algemeen directeur a.i. van het Koninklijk Belgisch...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT