12 FEBRUARI 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2022, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2021 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2009 tot bepaling van het bedrag, de wijzen van toekenning en vereffening van een jaarlijkse syndicale toelage (registratienummer 170479/CO/130) (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2022, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2021 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2009 tot bepaling van het bedrag, de wijzen van toekenning en vereffening van een jaarlijkse syndicale toelage (registratienummer 170479/CO/130).

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 februari 2023.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité

voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf

Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2022

Opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2021 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2009 tot bepaling van het bedrag, de wijzen van toekenning en vereffening van een jaarlijkse syndicale toelage (registratienummer 170479/CO/130) (Overeenkomst geregistreerd op 4 juli 2022 onder het nummer 173818/CO/130)

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die onder het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf ressorteren.

Onder "werknemers" worden zowel werknemers als werkneemsters verstaan.

Art. 2...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT