12 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019 tot invoering van een bedrijfscollectieve arbeidsovereenkomst inzake uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid, geregistreerd onder het nummer 156126/CO/220, aangepast door de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2020, geregistreerd onder het nummer 159518/CO/220 (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019 tot invoering van een bedrijfscollectieve arbeidsovereenkomst inzake uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid, geregistreerd onder het nummer 156126/CO/220, aangepast door de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2020, geregistreerd onder het nummer 159518/CO/220.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 december 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsbladvan 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid

Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2021

Vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019 tot invoering van een bedrijfscollectieve arbeidsovereenkomst inzake uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid, geregistreerd onder het nummer 156126/CO/220, aangepast door de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2020, geregistreerd onder het nummer 159518/CO/220 (Overeenkomst geregistreerd op 16 september 2021 onder het nummer 167053/CO/220)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied en definities

Artikel 1. Artikel 1. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de voedingsnijverheid.

§ 2. Met "bedienden" worden alle bedienden bedoeld, zonder onderscheid naar gender.

HOOFDSTUK II. - Overleg uitzendarbeid en werkbaarheid in de ondernemingen

Art. 2. De ondernemingen met een syndicale afvaardiging dienen tegen uiterlijk 31 december 2020 een afzonderlijke collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten inzake uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid.

Art. 3. De in artikel 2 vermelde ondernemingscollectieve arbeidsovereenkomst dient te vermelden dat zij wordt afgesloten in uitvoering van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 4. § 1. Ondernemingen die reeds een ondernemingscollectieve arbeidsovereenkomst betreffende de werkbaarheid en uitzendarbeid hebben afgesloten in uitvoering van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2017, zullen deze in overleg met de syndicale delegatie evalueren, en dit vóór 31 december 2020. Hierbij wordt nagegaan welke acties verder moeten worden uitgewerkt en welke nieuwe acties...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT