11 MAART 2024. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8 van de bijlage van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen, gegeven op 13 december 2023;

Overwegende dat artikel 27, vierde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voorziet dat het advies van de Dienst voor geneeskundige controle geacht wordt gegeven te zijn wanneer het niet is geformuleerd binnen de voorziene termijn van vijf werkdagen en dat dit hier het geval is;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 10 januari 2024;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 15 januari 2024;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 6 februari 2024;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 13 februari 2024;

Gelet op de adviesaanvraag aan de Raad van State binnen een termijn van 30 dagen, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de advies aanvraag is ingeschreven op 26 februari 2024 op de rol van de afdeling Wetgeving van de Raad van State onder het nummer 75.723/2;

Gelet op de beslissing van de afdeling Wetgeving van 26 februari 2024 om binnen de gevraagde termijn geen advies te verlenen, met toepassing van artikel 84, § 5, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 8 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 november 2023, wordt volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in § 1, eerste lid, wordt de tweede zin vervangen als volgt :

  Voor de specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen, bedoeld in rubriek III van § 1, 1°, 2°, 3°, 3° bis en 3° ter is evenwel de bekwaming van gegradueerde verpleegkundige of met deze gelijkgestelde, vroedvrouw of verpleegkundige met brevet vereist.

 2. In § 1 wordt tussen de huidige rubrieken 3° bis en 4° een rubriek 3° ter ingevoegd luidende :

  3° ter Verstrekkingen verleend in een tijdelijke of definitieve gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats van mindervaliden, tijdens het weekeind of op een feestdag.

  I. Verpleegkundige verzorgingszitting.

  A. Basisverstrekking.

  429914 Eerste basisverstrekking van de verzorgingsdag W 0.883

  429936 Tweede basisverstrekking van de verzorgingsdag W 0.883

  429951 Derde of latere basisverstrekking van de verzorgingsdag W 0.883

  B. Technische verpleegkundige verstrekkingen.

  429973 Hygiënische verzorging (toiletten) W 1,574

  429995 Toedienen van geneesmiddelen, waaronder de vervanging van het heparineslot, via een directe intraveneuze toedieningsweg of via een eerder geplaatste intraveneuze katheter W 0,718

  430010 Toedienen van geneesmiddelen langs intramusculaire, subcutane of hypodermale toedieningsweg W 0,653

  430032 Toedienen van geneesmiddelen langs intramusculaire, subcutane, hypodermale of intraveneuze toedieningsweg in verschillende injectieplaatsen W 0,685

  430054 Toezicht op verband zonder verbandwissel W 1,006

  430076 Aanbrengen van zalf of van een geneeskrachtig product W 0,653

  430091 Aanbrengen van oogdruppels en/of oogzalf in de postoperatieve fase W 0,653

  430113 In het kader van compressietherapie: aanbrengen van bandage(s), compressieverband(en) W 0,653

  430135 In het kader van compressietherapie: aandoen en/of uittrekken van kous(en) W 0,653

  430253 Verzorging van een geheelde stoma, zonder dat wondzorg noodzakelijk is W 1,968

  430150 Eenvoudige wondzorg met uitzondering van de verstrekkingen die vallen onder de codenummers 430054, 430076, 430091, 430113, 430135 en 430253 W 1,968

  430172 Complexe wondzorg W 2,971

  430275 Bijkomende verstrekking indien de complexe wondzorg 30-59 minuten duurt W 5,216

  430290 Bijkomende verstrekking indien de complexe wondzorg 60-89 minuten duurt W 11,477

  430312 Bijkomende verstrekking indien de complexe wondzorg langer dan 89 minuten duurt W 18,779

  430194- blaassondage;

  - blaasinstillatie;

  - blaasspoeling W 1,084

  430216 - aseptische vulvazorgen;

  - vagina-irrigatie;

  - aspiratie luchtwegen W 0,985

  430231- manueel verwijderen van faecalomen;

  -lavement en/of toediening van medicamenteuze oplossingen via rectale sonde;

  - gastro-intestinale tubage en drainage;

  - darmspoeling;

  - enterale voeding via maagsonde, gastro- of enterostomiesonde W 0,985

  II. Forfaitaire honoraria per verzorgingsdag voor zwaar zorgafhankelijke patiënten.

  430334 Forfaitair honorarium, forfait A genoemd, dat één keer per verzorgingsdag wordt toegekend voor het geheel van de verpleegkundige verzorging, verleend aan de rechthebbende wiens fysieke afhankelijkheidstoestand beantwoordt aan de volgende criteria :

  - afhankelijk wegens het criterium zich wassen en het criterium zich kleden (score 3 of 4), en

  - afhankelijk wegens het criterium transfer en verplaatsingen en/of het criterium toiletbezoek (score 3 of 4) W 4,862

  430356 Forfaitair honorarium, forfait B genoemd, dat één keer per verzorgingsdag wordt toegekend voor het geheel van de verpleegkundige verzorging, verleend aan de rechthebbende wiens fysieke afhankelijkheidstoestand beantwoordt aan de volgende criteria :

  - afhankelijk wegens het criterium zich wassen en het criterium zich kleden (score 3 of 4), en

  - afhankelijk wegens het criterium transfer en verplaatsingen en het criterium toiletbezoek (score 3 of 4), en

  - afhankelijkheid wegens het criterium continentie en/of het criterium eten (score 3 of 4) W 8,675

  430371 Forfaitair honorarium, forfait C genoemd, dat één keer per verzorgingsdag wordt toegekend voor het geheel van de verpleegkundige verzorging, verleend aan de rechthebbende wiens fysieke afhankelijkheidstoestand beantwoordt aan de volgende criteria :

  - afhankelijk wegens het criterium zich wassen (score 4) en het criterium zich kleden (score 4) en

  - afhankelijk wegens het criterium transfer en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT