11 MAART 2024. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 37, § 2, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 27 december 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten;

Overwegende het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 22 november 2022 ;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 27 november 2023 ;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 16 januari 2024 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 31 januari 2024 ;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1 ;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat de begrotingsdoelstelling voor het jaar 2024 is vastgesteld zonder impact van een indexering van de remgeldplafonds en een aanpassing van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten bijgevolg nodig is om een opschorting van de van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT