11 JULI 2018. - Wet op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde mark (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

BOEK I. - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de grondwet.

Art. 2. Deze wet voorziet inzonderheid in de tenuitvoerlegging van (a) Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van richtlijn 2003/71/EG en (b) Verordening (EU) 2017/1131 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake geldmarktfondsen.

BOEK II. - AANBIEDINGEN VAN BELEGGINGS-

INSTRUMENTEN AAN HET PUBLIEK

TITEL I. - Definities

Art. 3. § 1. Voor de toepassing van deze wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, wordt verstaan onder "beleggingsinstrumenten":

 1. effecten;

 2. geldmarktinstrumenten;

 3. rechten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op roerende of onroerende goederen, die zijn ondergebracht in een juridische of feitelijke vereniging, onverdeeldheid of groepering, waarbij de houders van die rechten niet het privatief genot hebben van die goederen, en waarvan het collectief beheer wordt opgedragen aan één of meer personen die beroepshalve optreden;

 4. rechten die het mogelijk maken een financiële belegging uit te voeren en die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een of meer roerende goederen of op een agrarische exploitatie, die zijn ondergebracht in een juridische of feitelijke vereniging, onverdeeldheid of groepering en waarvan het collectief beheer wordt opgedragen aan één of meer personen die beroepshalve optreden, tenzij indien die rechten voorzien in een onvoorwaardelijke, onherroepelijke en volledige levering in natura van de goederen. De Koning kan, bij koninklijk besluit genomen na advies van de FSMA, de soorten goederen beoogd in dit punt, uitbreiden of beperken;

 5. financiële termijncontracten ("futures"), met inbegrip van deze die worden afgewikkeld in contanten;

 6. rentetermijncontracten ("forward rate agreements");

 7. rente- en valuta-swapcontracten en swapcontracten betreffende aan aandelen of aandelenindexen gekoppelde kasstromen ("equity swaps");

 8. valuta- en renteoptiecontracten en alle andere optiecontracten die ertoe strekken de in dit artikel bedoelde beleggingsinstrumenten, inzonderheid via inschrijving of omruiling, te verwerven of over te dragen, met inbegrip van de optiecontracten die worden afgewikkeld in contanten;

 9. afgeleide contracten op edele metalen en grondstoffen;

 10. contracten die rechten vertegenwoordigen op andere beleggingsinstrumenten dan effecten;

 11. alle andere instrumenten die het mogelijk maken een financiële belegging uit te voeren, ongeacht de onderliggende activa.

  § 2. Volgende instrumenten zijn echter geen beleggingsinstrumenten in de zin van paragraaf 1:

 12. gelddeposito's geworven of ontvangen door instellingen als bedoeld in artikel 28, eerste lid, 1° tot 5° en 7° ;

 13. deviezen, edele metalen en grondstoffen;

 14. overeenkomsten als bedoeld in artikel 2, lid 3, van richtlijn 2009/138/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf, gesloten door verzekeringsondernemingen.

  Art. 4. Voor de toepassing van deze wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen wordt verstaan onder:

 15. "FSMA": de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, die, overeenkomstig artikel 31 van Verordening 2017/1129, is aangewezen als bevoegde Belgische autoriteit in de zin van artikel 2, o), van die Verordening;

 16. "aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek": een in om het even welke vorm en met om het even welk middel tot personen gerichte mededeling waarin voldoende informatie over de voorwaarden van de aanbieding en de aangeboden effecten wordt verstrekt om een belegger in staat te stellen tot aankoop van of inschrijving op deze beleggingsinstrumenten te besluiten. Deze definitie is ook van toepassing op de plaatsing van beleggingsinstrumenten via financiële tussenpersonen.

  Een kosteloze toewijziging van beleggingsinstrumenten is geen aanbieding aan het publiek;

 17. "reclame": een mededeling met beide volgende kenmerken:

  (i) zij heeft betrekking op een specifieke aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek of op een toelating tot de verhandeling op een gereglementeerde markt of een met toepassing van artikel 10, § 1, 3°, door de Koning aangeduide MTF;

  (ii) zij is er specifiek op gericht de mogelijke inschrijving op of verwerving van beleggingsinstrumenten te promoten;

 18. "marktexploitant": een marktexploitant in de zin van artikel 3, 3°, van de wet van 21 november 2017 over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van richtlijn 2014/65/EU;

 19. "werkdag": inzonderheid voor de toepassing van artikel 2, t), van Verordening 2017/1129, een werkdag in de banksector, met uitsluiting van zaterdagen, zondagen en feestdagen. De Koning kan het begrip "werkdag in de banksector" definiëren;

 20. "bemiddeling": elke tussenkomst ten aanzien van beleggers verstaan, zelfs al is zij tijdelijk of bijkomstig en in welke hoedanigheid ook, in de plaatsing van beleggingsinstrumenten voor rekening van de aanbieder of de uitgevende instelling, tegen een vergoeding of voordeel van welke aard ook, rechtstreeks of onrechtstreeks verleend door de aanbieder of de uitgevende instelling;

 21. "vastgoedcertificaten": de schuldinstrumenten die rechten incorporeren op de inkomsten, op de opbrengsten en op de realisatiewaarde van één of meer bij de uitgifte van de certificaten bepaalde onroerende goederen. De schepen en luchtvaartuigen worden gelijkgesteld met onroerende goederen;

 22. "wet van 2 augustus 2002": de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;

 23. "Verordening 2017/1129": de Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van richtlijn 2003/71/EG.

  Art. 5. De begrippen gedefinieerd door Verordening 2017/1129 en de ter uitvoering ervan genomen gedelegeerde handelingen hebben dezelfde betekenis voor de toepassing van deze wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen.

  TITEL II. - Toepassingsgebied

  Art. 6. § 1. Onverminderd paragrafen 2 en 3 is dit boek van toepassing op de wijze die in elke titel wordt verduidelijkt.

  § 2. Op advies van de FSMA kan de Koning, onder de voorwaarden die Hij bepaalt, alle of een deel van de bepalingen van dit boek niet van toepassing verklaren op:

 24. toelatingen van door Hem bepaalde beleggingsinstrumenten die geen effecten zijn, tot de verhandeling op Belgische gereglementeerde markten die Hij bepaalt, indien deze toelatingen worden aangevraagd door de marktexploitant, en;

 25. aanbiedingen aan het publiek verricht op het Belgische grondgebied door de kredietinstellingen of de beleggingsondernemingen die Hij bepaalt, van door Hem bepaalde beleggingsinstrumenten die geen effecten zijn, voor zover deze instrumenten zijn toegelaten tot de verhandeling op de gereglementeerde markten die Hij bepaalt.

  § 3. Dit boek treft geen regeling voor de toelatingen van optiecontracten en futures tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt wanneer die toelatingen tot de verhandeling worden gevraagd door de marktexploitant die de betrokken gereglementeerde markt organiseert.

  TITEL III. - Het prospectus en de informatienota

  HOOFDSTUK I. - Verplichting om een prospectus te publiceren

  Art. 7. § 1. De aanbiedingen aan het publiek van beleggingsinstrumenten worden vrijgesteld van de prospectusplicht voor zover:

 26. die aanbiedingen, indien zij betrekking hebben op effecten, niet het voorwerp uitmaken van een kennisgeving als bedoeld in artikel 25 van Verordening 2017/1129; en

 27. de totale tegenwaarde van die aanbiedingen in de Unie minder bedraagt dan of gelijk is aan:

  (a) een bedrag van 5 000 000 euro, berekend over een periode van twaalf maanden; of

  (b) een bedrag van 8 000 000 euro, berekend over een periode van twaalf maanden, voor zover de aanbieding betrekking heeft op beleggingsinstrumenten die zijn of zullen worden toegelaten tot de verhandeling op een op advies van de FSMA door de Koning aangeduide MTF.

  § 2. De artikelen 8 en 9 zijn van toepassing:

 28. op de aanbiedingen aan het publiek van beleggingsinstrumenten die geen effecten zijn en waarvan de totale tegenwaarde in de Unie meer dan 5 000 000 euro bedraagt, berekend over een periode van twaalf maanden;

 29. op de aanbiedingen aan het publiek van andere beleggingsinstrumenten dan effecten die zijn of zullen worden toegelaten tot de verhandeling op een op advies van de FSMA door de Koning aangeduide MTF, en waarvan de totale tegenwaarde in de Unie meer dan 8 000 000 euro bedraagt, berekend over een periode van twaalf maanden;

 30. op de toelatingen van andere beleggingsinstrumenten dan effecten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt.

  Art. 8. De bepalingen van Verordening 2017/1129 zijn mutatis mutandis van toepassing op aanbiedingen aan het publiek of toelatingen tot de verhandeling als bedoeld in artikel 7, met uitzondering van de volgende artikelen:

 31. artikel 1, lid 3, en artikel 3, lid 2;

 32. de artikelen 24, 25, 26 en 27; en

 33. de artikelen 28, 29 en 30.

  Art. 9. Het prospectus moet worden opgesteld in het Nederlands, in het Frans of in een taal die gangbaar is in internationale financiële kringen.

  De samenvatting van het prospectus wordt opgesteld of vertaald in het Nederlands en het Frans. Die vertaling wordt gemaakt onder de verantwoordelijkheid van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT