11 DECEMBER 2023. - Verordening tot vastlegging van het affichemodel voor het afficheren van de tarieven door logopedist

Het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 22, 11° en artikel 73, § 1, negende lid, ingevoegd bij de wet van 27 oktober 2021;

Gelet op het voorstel van de Overeenkomstencommissie logopedisten - verzekeringsinstellingen van 7 december 2023;

Na erover te hebben beraadslaagd in zijn vergadering van 11 december 2023,

Besluit :

Artikel 1. Het affichemodel voor de geconventioneerde logopedist wordt vastgesteld volgens bijlage 1 van deze verordening.

Art. 2. Het affichemodel voor de niet-geconventioneerde logopedist wordt vastgesteld volgens bijlage 2 van deze verordening.

Art. 3. Deze verordening treedt in werking, overeenkomstig de wet van 27 oktober 2021 tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, wat het afficheren van de tarieven door zorgverstrekkers betreft, op de dag waarop ze in...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT