10 NOVEMBER 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 november 2021 tot bepaling van het huishoudelijk reglement van de evaluatiecommissie voor de mandaathouders van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 40 § 1;

Gelet op de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, meer bepaald de artikelen 6 en 8, § 2;

Overwegende het besluit van 28 januari 2021 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het mandaat van de leidend ambtenaar, de adjunct-leidend-ambtenaar en de inspecteurs-generaal van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, in bijzonderheid artikels 2 en 3;

Overwegende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, en in het bijzonder Boek IV - Het mandaat;

Overwegende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel, en in het bijzonder boek IV - Het mandaat;

Overwegende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en in het bijzonder boek IV - Het mandaat;

Overwegende het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 2015 tot bepaling van het huishoudelijk reglement van de evaluatiecommissie voor de mandaathouders van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op protocol nr. 2020/24 van het Sectorcomité XV;

Gelet op de gelijkekansentest van 7 mei 2020 in uitvoering van artikel 2 van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijkekansentest;

Gelet op het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit van 21 mei 2021;

Gelet op advies nr. 68.987/4van de Raad van State, gegeven op 31 maart 2021 in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van op 12 januari 1973;

Op voordracht van de minister belast met Openbaar Ambt, de minister belast met Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, de minister belast met Economie en de minister belast met Vuilnisophaling en -verwerking;

Na beraadslaging,

Besluit :

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE EVALUATIECOMMISSIE

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

  1. Het statuut van de overheidsdiensten: het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel;

  2. Het statuut van de instellingen van openbaar nut: het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT