10 NOVEMBER 2021. - Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 1: Provincie Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 31 januari 2002 tot vaststelling van het statuut van de leden van het gesubsidieerd technisch personeel van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 79, § 1;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 1: Provincie Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 september 2020 houdende delegatie van bevoegdheden en handtekeningen aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 78, § 1, 17° ;

Overwegende dat het noodzakelijk is leden die ontslag hebben genomen, te vervangen,

Besluit :

Artikel 1. Het eerste streepje van artikel 1 van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT