10 FEBRUARI 2022. - Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de minvermogendheid van de aanvragers van een studietoelage en van de criteria voor het bepalen van de bedragen van de studietoelagen

De regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 18 november 2021 houdende regeling van de studietoelagen, artikel 4;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 21 september 2016 tot vaststelling van de minvermogendheid van de aanvragers van een studietoelage en van de criteria voor de vaststelling van de bedragen van de studietoelagen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, uitgebracht op 6 mei 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting van 20 mei 2021;

Gelet op de "Gendertest" van 7 mei 2021 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016 betreffende de integratie van de genderdimensie in alle beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het overleg met de representatieve studentenorganisaties die op gemeenschapsniveau zijn erkend, van 27 mei 2021, georganiseerd overeenkomstig artikel 33 van het decreet van 21 september 2012 betreffende de deelneming en vertegenwoordiging van studenten in het hoger onderwijs

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de studietoelagen, uitgebracht op 8 juni 2021;

Gelet op het advies nr. 70.510/2 van de Raad van State, uitgebracht op 20 december 2021 in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de minister bevoegd voor de studietoelagen ;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

- "De aanvrager": de leerling of de student die de studietoelage aanvraagt;

- "Alleenstaande kostwinner": de aanvrager die geïsoleerd is wat de samenstelling van het huishouden betreft of waarbij de enige middelen die in aanmerking kunnen worden genomen, zijn eigen middelen zijn;

- "Huishouden" wordt verstaan een groep personen die dezelfde woning bewonen en samenwonen, zoals blijkt uit de samenstelling van het huishouden of uit een ander document, als bedoeld in artikel 2, § 1, derde lid.

Art. 2. § 1. Voor de toepassing van het decreet van 18 november 2021 tot regeling van de studietoelagen worden aanvragers wier totale jaarlijkse middelen van het huishouden waartoe zij behoren, de in artikel 4 vermelde maximumbedragen niet overschrijden, beschouwd als minvermogend.

De totale middelen van het huishouden worden bepaald op basis van de in België vastgestelde gezinssamenstelling die op de datum van de aanvraag van de studietoelage voor het bedoelde school- of academiejaar wordt vastgesteld.

In afwijking hiervan kan een onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie, van een staat die partij is bij de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat, die zich kan beroepen op de artikelen 7, § 2, en 10 van Verordening (EU) nr. 492/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie, een document overleggen dat vergelijkbaar is met de samenstelling van het huishouden dat door de ter zake bevoegde overheid is afgegeven.

De in aanmerking te nemen bestaansmiddelen en personen ten laste zijn die welke zijn vermeld in het aanslagbiljet dat door de Federale Overheidsdienst Financiën is opgesteld voor het voorlaatste kalenderjaar vanaf het begin van het school- of academiejaar waarin de leerling of student is ingeschreven.

De middelen van alle personen in dezelfde huishoudsamenstelling worden in aanmerking genomen, met uitzondering van:

 1. het inkomen van de aanvrager, tenzij hij een gezamenlijk aanslagbiljet heeft met een ander lid van zijn huishouden;

 2. het inkomen van de broers en zusters van de aanvrager of de daarmee gelijkgestelde personen;

 3. de inkomsten van de eigenaars van gebouwen die aan de aanvrager worden verhuurd of van de medehuurders die een medehuurcontract hebben of enig ander document waaruit het medehuurcontract blijkt.

  Met gelijkgestelde broers en zussen van de aanvrager worden verstaan halfbroers en -zussen, kinderen van de echtgenoot van de ouders van de aanvrager of van de feitelijk of wettelijk samenwonende partner die deel uitmaken van het huishouden.

  De in het eerste lid bedoelde middelen zijn:

 4. het netto globaal belastbaar inkomen plus het afzonderlijk belastbaar inkomen van alle leden die in de gezinssamenstelling zijn opgenomen;

 5. de toelagen en/of integratie-uitkeringen en het vervangings- of integratie-inkomen dat de in de gezinssamenstelling vermelde leden ontvangen, met uitzondering van de kinderbijslag en de studietoelagen;

 6. de van belasting vrijgestelde inkomsten van een internationale organisatie die worden ontvangen door de in de gezinssamenstelling vermelde leden.

  Inkomsten die niet in België maar in het buitenland belastbaar zijn, worden in aanmerking genomen en vastgesteld door elke bevoegde instantie die gemachtigd is deze inkomsten te certificeren.

  Wanneer de aanvrager een gedeelde fiscale verantwoordelijkheid heeft, wordt het inkomen in aanmerking genomen van het huishouden van de wettelijke vertegenwoordiger die de studietoelage aanvraagt. In dit geval wordt de aanvrager als een halve ten laste gestelde persoon beschouwd. In geval van weigering wegens overschrijding van de in artikel 4 genoemde maxima wordt het dossier echter opnieuw onderzocht door de administratie die belast is met de toekenning van studiefinanciering, waarbij rekening wordt gehouden met het aandeel van de middelen van de gezinnen waartoe de aanvrager behoort. Het aandeel van de fiscale verantwoordelijkheid van de aanvrager blijkt uit een rechterlijke beslissing of een geregistreerde overeenkomst. Bij gebreke van dergelijke documenten wordt het aandeel standaard vastgesteld in gelijke delen.

  Indien voor de berekening van het bedrag van de toelage als bedoeld in de artikelen 4 en 6, met toepassing van het bepaalde in vorig lid, het aantal personen ten laste overeenkomt met een getal met een decimaal, wordt deze naar boven afgerond.

  Wanneer de afzonderlijk belastbare...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT