10 DECEMBER 2021. - Ministerieel besluit tot verlenging met zes maanden van het beheerscontract 2017-2021 tussen het Waalse Gewest en de vzw 'Wallonie Belgique Tourisme'

De Minister van Toerisme,

Gelet op het Waals Toerismewetboek;

Gelet op het decreet van 12 februari 2004 betreffende het beheerscontract en de verplichtingen tot informatieverstrekking, artikel 8, § 3, lid 2;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, artikel 8, 5°;

Overwegende dat het huidige beheerscontract 2017-2021 tussen het Waalse Gewest en de vzw "Wallonie Belgique Tourisme", dat op 17 juli 2017 is gesloten en betrekking heeft op de jaren 2017 tot en met 2021, op 31 december 2021 afloopt;

Overwegende dat deze termijn komt op een moment dat de Waalse toeristische sector een Strategie 2030 voor de Waalse toeristische sector en een overkoepelende digitale strategie aan het goedkeuren is;

Overwegende dat het beheerscontract dat is afgelopen, overeenkomstig artikel 8, § 3, lid 2, van het voornoemde decreet van 12...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT