10 DECEMBER 2020. - Ministerieel besluit houdende de delegatie van bevoegdheden en ondertekeningen aan de Directeur Generaal van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken zoals voorzien in artikel 3 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister

 
GRATIS UITTREKSEL

De Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing,

Gelet op artikel 6bis van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten, laatst gewijzigd door de wet van 25 november 2018;

Gelet op artikelen 3 en 14 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister,

Besluit :

Enig artikel. De Directeur Generaal van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, of de personen die hij daartoe heeft aangeduid, is gemachtigd om te bepalen, op verzoek van de gemeente of...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT