1 OKTOBER 2020. - Besluit van de directeur van de dienst met afzonderlijk beheer de beheersdienst van het Kasteel-Domein van Gaasbeek houdende subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan bepaalde personeelsleden van de dienst

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting, artikel 65;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende de vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, artikel I 3, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, 2 december 2011 en 24 juni 2016;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014, 27 februari 2015, 15 juli 2016 en 15 maart 2019;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen, artikel 20 en 21;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer de beheersdienst van het Kasteel-Domein van Gaasbeek, artikel 3;

- het besluit van de secretaris-generaal van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van 19 december 2019 tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegd-heden aan de algemeen directeur en de hoofden van een afdeling van het departement, artikel 19;

- het besluit van de algemeen directeur van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van 21 februari 2020 tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan de teamverantwoordelijken van de afdeling, artikel 14;

- het besluit van het afdelingshoofd van de afdeling Waarborgen en beheren van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van 3 januari 2020 tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan de teamverantwoordelijken van de afdeling, artikel 17;

- het besluit van de teamverantwoordelijke van het team Cultuurgoederen, de teamverantwoordelijke van het team Infrastructuur en instellingen en de teamverantwoordelijke van het team Personeel van 13 maart 2020 houdende subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan bepaalde personeelsleden van de buitendiensten, artikel 18.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- er is voorafgaand overleg gepleegd met de teamverantwoordelijke van het team Cultuurgoederen, de teamverantwoordelijke van het team Infrastructuur en instellingen en de teamverantwoordelijke van het team Personeel.

DE DIRECTEUR VAN DE DIENST MET AFZONDERLIJK BEHEER DE BEHEERSDIENST VAN HET KASTEEL-DOMEIN VAN GAASBEEK BESLUIT:

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de dienst met afzonderlijk beheer de beheersdienst van het Kasteel-Domein van Gaasbeek, hiernagenoemd DAB Kasteel van Gaasbeek, een buitendienst van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Art. 2. In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. directeur: de leidinggevende binnen de DAB Kasteel van Gaasbeek;

  2. zakelijk coördinator: het personeelslid belast met de zakelijke coördinatie;

  3. strategisch leidinggevende interne bewakingsdienst en verantwoordelijke tentoonstellingen: het personeelslid belast met verantwoordelijkheid over de interne bewakingsdienst en tentoonstellingen;

  4. verantwoordelijke behoud en beheer: het personeelslid belast met de verantwoordelijkheid over behoud en beheer.

    Art. 3. § 1. De bij dit besluit gedelegeerde beslissingsbevoegdheden worden uitgeoefend binnen de perken en met in achtneming van de voorwaarden en modaliteiten die zijn vastgelegd in de bepalingen van relevante wetten, decreten, besluiten, omzendbrieven, dienstorders en andere vormen van reglementeringen, richtlijnen en beslissingen, alsook van het ondernemingsplan van het departement en in voorkomend geval het beleidsplan van de DAB Kasteel van Gaasbeek opgesteld door de directeur.

    § 2. De bij dit besluit...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT