1 JULI 2022. - Besluit van de Waalse Regering waarbij de 'REW' als elektriciteitsdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de stad Waver aangewezen wordt

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, hierna "elektriciteitsdecreet" genoemd;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 maart 2002 betreffende de netbeheerders;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 9 januari 2003 waarbij de stad Waver tot 26 februari 2023 als elektriciteitsdistributienetbeheerder voor haar grondgebied aangewezen wordt;

Gelet op de overdracht van rechtswege van deze aanwijzing als netbeheerder aan de scrl "Réseau d'Energies de Wavre", op grond van artikel 10 van het elektriciteitsdecreet, ingevolge de inbreng van haar bedrijfstak "beheer van het elektriciteitsdistributienet", uitgevoerd in 2016 door de "Régie de l'Electricité de Wavre";

Gelet op het advies met betrekking tot de hernieuwing van de aanwijzing van de elektriciteits- en gasdistributienetbeheerders in het Waalse Gewest, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 februari 2021 door de Minister van Energie;

Gelet op de richtsnoeren CD-21e27-CWaPE-0033 betreffende de samenstelling van de kandidaatstellingsdossiers voor de aanwijzing als elektriciteitsdistributienetbeheerder in het Waalse Gewest, uitgebracht door de CWaPE op 27 mei 2021;

Gelet op de openbare oproep tot kandidaten voor het beheer van het elektriciteitsdistributienet op haar grondgebied, bekendgemaakt door de stad Waver in het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2021 en op haar website;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van de stad Waver van 8 februari 2022, waarin wordt voorgesteld om de "REW" aan te wijzen als elektriciteitsdistributiebeheerder op haar grondgebied;

Gelet op het kandidatuurdossier van de "REW" tot aanwijzing als elektriciteitsdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de stad Waver, overgemaakt aan de "CWaPE" via een schrijven van 25 februari 2022;

Gelet op de bijkomende informatie verzocht door de "CWaPE" op 10 maart 2022 en overgemaakt door de "REW" op 30 maart 2022;

Gelet op het advies CD-22e24-CWaPE-0901 van de "CWaPE" uitgebracht op 24 mei 2022 en ontvangen op 25 mei 2022;

Overwegende dat de aanwijzing krachtens artikel 10, § 1, tweede lid, 1°, van het elektriciteitsdecreet moet worden voorgesteld door de gemeente op het grondgebied waarvan het betrokken distributienet zich bevindt, naar aanleiding van een openbare oproep tot kandidaten, op grond van een transparante en niet-discriminerende procedure en van vooraf bepaalde en bekendgemaakte criteria;

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT