1 JULI 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een eindejaarstoelage (1)

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een eindejaarstoelage.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 juli 2020.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

N. MUYLLE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2019

Toekenning van een eindejaarstoelage (Overeenkomst geregistreerd op 17 december 2019 onder het nummer 155989/CO/331)

Artikel 1. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de inrichtingen en diensten die ressorteren onder het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

§ 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op de werkgevers en op de werknemers zoals omschreven in de artikelen 4 tot en met 9 van de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2014 inzake de loon- en arbeidsvoorwaarden in de vergunde kinderopvang van baby's en peuters (registratienummer 127324/CO/331).

Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst stelt de bijlage vast in uitvoering van artikel 4, § 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2012 inzake de toekenning van een eindejaarstoelage (registratienummer 113016/CO/331) en bepaalt het vast geïndexeerde gedeelte van de eindejaarstoelage en het percentage voor het procentueel gedeelte van de eindejaarstoelage :

  1. Jaar 2012, zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2012 (registratienummer 113017/CO/331) :

    - Vast geïndexeerd gedeelte : 618,51 EUR;

    - Procentueel gedeelte : 4,61 pct.;

  2. Jaar 2013, zoals bepaald in de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT