1 FEBRUARI 2024. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanstelling van de leden van de Brusselse adviesraad voor de uitbanning van racisme in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2023 bladzijde 20412 moet het besluit worden geannuleer en vervangen doo het volgende :1 FEBRUARI 2024. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanstelling van de leden van de Brusselse adviesraad voor de uitbanning van racisme in het Brussels Hoofdstedelijk GewestGelet op de ordonnantie van 6 juli 2023 betreffende de oprichting van een Brusselse adviesraad voor de uitbanning van racisme in het Brussels Hoofdstedelijk GewestOverwegend dat de Regering zich ertoe verbonden heeft, met name door de goedkeuring van transversale actieplannen inzake gelijke kansen, om deze dimensie te integreren in alle gewestelijke beleidslijnen en bevoegdheidsdomeinen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;Om de ambities uit haar Gewestelijke Beleidsverklaring 2019-2024 waar te maken, heeft de Brusselse Regering in december 2022 het Brussels Plan ter bestrijding van racisme aangenomen;Op de voordracht van de minister bevoegd voor het gelijkekansenbeleid,Na beraadslaging,Besluit :Artikel 1. De Brusselse Adviesraad voor de uitbanning van racisme is samengesteld uit de volgende 22 effectieve leden: § 1 Een lid voorgedragen door Unia;Mevrouw Fatima Hanine § 2. Zes leden voorgedragen door Brupartners, van wie de ene helft vertegenwoordigers zijn van de representatieve organisaties van de werknemers en de andere helft vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand en de werkgevers van de non-profitsector;1. Vertegenwoordigster van BECI: Mevr. Joëlle EVENEPOEL (NL)2. Vertegenwoordiger van Unizo Brussel: Dhr. Samad GUESSOUS (NL)3. Vertegenwoordigster van BRUXEO, Mevr. Kelly TIMPERMAN (NL)4. Vertegenwoordiger van het ABVV: Dhr. Manuel CORNIL (NL)5. Vertegenwoordigster van het ACV, Mevr. Eva Maria JIMENEZ (FR)6. Vertegenwoordigster van de ACLVB, Mevr. Eva SAHIN (FR) § 3. Elf leden voorgedragen door de Minister voor Gelijke Kansen, uit relevante antiracistische middenveldorganisaties na een oproep tot kandidaatstelling:1. Dhr. Manuel Menacho, vertegenwoordiger van de Royale Union Saint-Gilloise (FR)2. Dhr. Olivier Bonny, vertegenwoordiger van ESMA Carrefour des cultures (FR)3. Mevr. Loredana Marchi, vertegenwoordigster van Le Foyer/MigratieMuseumMigration (NL)4. Mevr. Ursule Akatshi, vertegenwoordigster van Forum Lisanga (FR)5. Dhr Alejo Steimberg, vertegenwoordiger van le Centre Communautaire Laïc Juif David Susskind (CCLJ) (FR)6. Mevr. Esther Kouablan, vertegenwoordigster van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT