1 FEBRUARI 2021. - Ministerieel besluit houdende de uitvoering van artikel 33 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen (aangehaald als het besluit Screen Flanders), wat betreft de modaliteiten van de oproepen in 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 38, derde lid, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2015;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen (aangehaald als het besluit Screen Flanders), artikel 33.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 18 januari 2021.

- Er is geen advies gevraagd van de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat de steun in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen (aangehaald als het besluit Screen Flanders) wordt toegekend volgens een wedstrijdformule, waarbij via een oproep die periodiek wordt georganiseerd, een steunenveloppe wordt verdeeld over de best gerangschikte projecten. De periodieke oproepen moeten in tijd op elkaar aansluiten omdat de ondernemingen hun audiovisuele werken pas kunnen starten nadat ze de steunaanvraag hebben ingediend. Als er geen continuïteit van de maatregel is, kan het belangrijkste doel van de maatregel, namelijk het stimuleren van de audiovisuele werken, niet meer bereikt worden.

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW BESLUIT:

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder besluit van 8 december 2017: het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen (aangehaald als het besluit van Screen Flanders).

Art. 2. In dit besluit worden twee oproepen van 2021 georganiseerd tot indiening van voorstellen om audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire- of animatiefilm, of animatiereeksen te financieren.

Art. 3. Ter uitvoering van artikel 33, 2°, van het besluit van 8 december 2017 gelden de volgende voorwaarden voor de oproepen, vermeld in artikel 2:

  1. de periode voor de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT