Vonnis/arrest, Hof van Cassatie van België, 2023-03-07

Judgment Date07 mars 2023
ECLIECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230307.2N.13
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230307.2N.13
CourtHof van Cassatie van België
Docket NumberP.22.1738.N
Nr. P.22.1738.N F. C. C. D. W beklaagde eiseres met als raadsman mr. Gaétan Vaerewyck, advocaat bij de balie Dendermonde I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, van 16 november 2022. De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan. Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht. Advocaat-generaal Alain Winants heeft geconcludeerd. II. BESLISSING VAN HET HOF Beoordeling Derde middel 1. Het middel voert miskenning aan van de principes van de bewijslast, de motivering, de beoordeling van de bewijsstukken, de bewijswaarde en de bewijskracht: het bestreden vonnis kan niet oordelen dat de ten tijde van de feiten afgelegde verklaringen primeren op een schriftelijk bewijsstuk van een verzekeringsmaatschappij en de waarde van dit stuk miskennen; het is aan het openbaar ministerie te bewijzen dat de eiseres niet was verzekerd; de eiseres moet niet bewijzen dat zij wel verzekerd was, maar zij heeft niettemin naderhand het tegenbewijs geleverd; dit heeft niet tot gevolg dat dit stuk generlei waarde zou hebben; de appelrechters vertrekken vanuit de perceptie dat er geen verzekering was en veronderstellen geheel ten onrechte dat de premie na de feiten werd betaald; de veronderstelling is irrelevant; het verzekeringsbewijs toont aan dat er voor het voertuig dekking was op het ogenblik van de feiten. 2. Het middel verduidelijkt niet van welk stuk en op welke wijze het bestreden vonnis de bewijskracht van akten heeft miskend. In zoverre is het middel bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk. 3. In zoverre het middel verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het Hof geen bevoegdheid heeft, is het niet ontvankelijk. 4. Het door de artikelen 2, § 1, en 22, § 1, WAM bedoelde misdrijf van het als eigenaar toegelaten hebben dat een motorrijtuig in het verkeer werd gebracht op de openbare weg of op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen, die het recht hebben om er te komen, zonder dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe dit motorvoertuig aanleiding kan geven, was gedekt door een verzekering welke aan de bepalingen van deze wet voldeed en waarvan de werking niet was geschorst, verdwijnt niet door het achteraf sluiten van een dergelijke verzekeringsovereenkomst of door het beëindigen van de schorsing. 5. De bewijslast voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT