Vonnis/arrest, Hof van Cassatie van België, 2022-07-05

CourtHof van Cassatie van België
Judgment Date05 juillet 2022
ECLIECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220705.VAK.8
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220705.VAK.8
Docket NumberP.22.0868.N
Nr. P.22.0868.N K. V inverdenkinggestelde, aangehouden eiser met als raadslieden mr. Thibaud Delva en mr. Bart Vanmarcke, beiden advocaat bij de balie Antwerpen I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 23 juni 2022. De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. Raadsheer Sidney Berneman heeft verslag uitgebracht. Advocaat-generaal met opdracht Michèle Deconynck heeft geconcludeerd. II. BESLISSING VAN HET HOF Beoordeling Middel 1. Het middel voert schending aan van artikel 5.4 EVRM alsmede miskenning van het recht van verdediging en van het recht op wapengelijkheid: het arrest is niet naar recht verantwoord; het miskent eisers recht van verdediging en recht op wapengelijkheid door te oordelen dat het aan het onderzoeksgerecht niet behoort te oordelen over de waarde of de geloofwaardigheid van bij het dossier ontbrekende stukken waarvan de eiser de voeging vroeg; dit ontneemt aan eisers verdediging de mogelijkheid om de regelmatigheid na te gaan van de machtiging tot decryptering van de SKY berichten die hem worden toegedicht; eisers verdediging kan hier door evenmin controleren op welke wijze de politie een PIN en SKY berichten aan de eiser toeschrijft. 2. Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van wapengelijkheid, dat onderscheiden zou zijn van de algemene beginselen van de eerbiediging van het recht van verdediging en van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak. In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar recht. 3. Volgens artikel 5.4 EVRM heeft eenieder die door arrestatie of gevangenhouding van zijn vrijheid is beroofd het recht voorziening te vragen bij de rechter opdat deze op korte termijn beslist over de wettigheid van zijn gevangenhouding en zijn invrijheidstelling beveelt indien de gevangenhouding onrechtmatig is. 4. Het recht van verdediging, waartoe het recht op tegenspraak behoort, vereist dat wanneer aan het dossier gegevens uit een ander strafdossier worden gevoegd, de verdediging inzage krijgt van alle pertinente elementen uit dat dossier, zowel à charge als à décharge, die beschikbaar zijn. Daartoe behoren niet enkel de elementen die een rechtstreeks belang hebben voor de feiten van de zaak, maar ook deze die betrekking kunnen hebben op de ontvankelijkheid, de betrouwbaarheid en de volledigheid van de eerst vermelde elementen. Dat...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT