Vonnis/arrest, Hof van Cassatie van België, 2021-11-08

CourtHof van Cassatie van België
Judgment Date08 novembre 2021
ECLIECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211108.3N.7
Docket NumberS.21.0002.N
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211108.3N.7
8 NOVEMBER 2021 S.21.0002.N/1
Hof van Cassatie van België
Arrest
Nr. S.21.0002.N
A.S.,
eiseres,
vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cas-
satie, met kantoor te 9051 Gent, Drie Koningenstraat 3, waar de eiseres woon-
plaats kiest,
tegen
RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met ze-
tel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, ingeschreven bij de KBO onder het
nummer 0206.731.645,
verweerder,
vertegenwoordigd door mr. Geoffroy de Foestraets, advocaat bij het Hof van Cas-
satie, met kantoor te 1000 Brussel, Dalstraat 67, waar de verweerder woonplaats
kiest.
8 NOVEMBER 2021 S.21.0002.N/2
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Antwerpen,
afdeling Antwerpen, van 28 juli 2020.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
(…)
Tweede onderdeel
3. Uit het geheel van de redenen van het arrest blijkt dat de appelrechters, waar
zij de woorden ‘feitelijk werkgever’ gebruiken, de werkelijke arbeidsrechtelijke
werkgever bedoelen.
In zoverre berust het onderdeel op een onjuiste lezing van het arrest en mist het
feitelijke grondslag.
4. Het arrest leidt de hoedanigheid van de eiseres als arbeidsrechtelijke werk-
gever niet af uit haar functie als boekhouder maar uit een geheel van feiten en re-
denen die aantonen dat de arbeidskrachten voor haar arbeid hebben gepresteerd en
niet voor de bedoelde vennootschappen, dat zij het arbeidsrechtelijk gezag uitoe-
fende, en dat zij instond voor het loon van de werknemers, zodat alle bestanddelen
8 NOVEMBER 2021 S.21.0002.N/3
van een arbeidsovereenkomst zijn verenigd in de werkrelatie tussen de eiseres en
de bedoelde arbeidskrachten.
In zoverre berust het onderdeel op een onvolledige lezing van het arrest en mist
het feitelijke grondslag.
5. Anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, laten de appelrechters hun oor-
deel dat de eiseres de werkelijke werkgever van de betrokken arbeidskrachten is
niet steunen op het gezag van gewijsde van het correctioneel vonnis van 17 juni
2015 en het arrest van 27 oktober 2016. Zij stellen integendeel vast dat dit niet uit
het correctioneel vonnis of arrest blijkt.
Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
6. Krachtens de artikelen 2 en 3 Arbeidsovereenkomstenwet is de arbeidsover-
eenkomst de overeenkomst waarbij een werknemer, zicht verbindt, tegen loon,
onder gezag van een werkgever arbeid te verrichten.
7. De rechter oordeelt in feite of de bestanddelen zijn aangetoond die het be-
staan van een arbeidsovereenkomst verantwoorden en welke personen door die
arbeidsovereenkomst zijn verbonden.
Het Hof gaat enkel na of de rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen afleidt
die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden aan-
genomen.
8. Uit de vaststellingen die het arrest bevat kan het naar recht afleiden dat de
eiseres de werkgever is van de bedoelde arbeidskrachten.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
9. Er is sprake van veinzing wanneer de partijen een of meer schijnbare akten
opmaken maar overeenkomen de gevolgen ervan te wijzigen of teniet te doen
door een andere overeenkomst die geheim blijft.
10. Om vast te stellen dat een natuurlijke persoon, lasthebber van een rechtsper-
soon, de werkgever is van een ander persoon, is niet vereist dat het arrest ook uit-
drukkelijk vaststelt dat een formele tewerkstelling van diezelfde arbeidskracht
door de rechtspersoon niet met de realiteit overeenstemt en dus geveinsd is.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT