Rechterlijke beslissing, Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, 2020-02-19

Judgment Date19 février 2020
ECLIECLI:BE:COHSAV:2020:DEC.20200219.9
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:COHSAV:2020:DEC.20200219.9
CourtCommissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
Docket NumberM16-1212-1
De Commissie nam kennis van - het verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 15 september 2016 waarbij verzoekster, vertegenwoordigd door mr. Sarah B., advocaat bij de balie te ..., om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad - de uitgevoerde onderzoeksinstructies - het verslag opgemaakt door de verslaggever op 22 augustus 2019 overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van het K.B. van 18 december 1986 - de betekening van het verslag aan de Minister van Justitie waarop deze op 23 augustus 2019 meedeelde geen advies te zullen verlenen - de betekening van het verslag aan verzoekster op 27 augustus 2019 waarop deze niet meer reageerde binnen de termijnen behoudens de neerlegging buiten de termijnen (op 18 december 2019) van een aanvullende toelichting door de straathoekwerker; - de regelmatige kennisgevingen aan de partijen van de procedurestukken en van de rechtsdag vastgesteld op 30 januari 2020. De Commissie hoorde op haar openbare zitting van 30 januari 2020: - de verslaggever in het verslag over de feitelijke toedracht van de zaak en over de middelen van de partijen; - de verzoekster in haar middelen, in persoon verschenen en bijgestaan door mr. Sarah B., advocaat bij de balie te .... - De Minister van Justitie is niet verschenen noch iemand voor hem. * * * I. Feiten Verzoekster (c.q. haar raadsman) vat de feiten in het verzoekschrift samen als volgt: Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting met geweld of bedreiging op de persoon van een minderjarige boven de volle leeftijd van 14 jaar en beneden die van zestien jaar met de verzwarende omstandigheid dat de schuldige gezag had over hen als bijzit van hun moeder ten nadele van Nancy X., verzoekster, in de periode van ../../1982 tot ../../1994. Mevrouw is seksueel misbruikt geweest door de partner van haar moeder vanaf de leeftijd van 12 jaar tot 19 jaar oud. Op de leeftijd van 24 jaar heeft mevrouw X. de kracht gehad om het misbruik aan te kaarten. Mevrouw X. heeft ingevolge het misbruik een zware verslavingsproblematiek ontwikkeld mede gefinancierd door de dader. Zij werd het zwijgen opgelegd met geld zodat zij drugs kon kopen en zo meer en meer verslaafd werd en een vlucht uit de realiteit vond. De dader heeft onmiddellijk de feiten bekend. II. Vervolging Bij vonnis dd. 27 september 2004 van de rechtbank van eerste aanleg te ... werden de volgende tenlasteleggingen bewezen geacht in hoofde van de genaamde Martin Z. (°1955) en waarvoor deze veroordeeld werd tot een hoofdgevangenisstraf van twee jaar met gewoon uitstel gedurende een termijn van 5 jaar: A. de misdaad van verkrachting gepleegd te hebben, zijnde elke daad van seksuele penetratie van welke aard ook en met welk middel ook, gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt, toestemming er met name niet zijnde wanneer de daad is opgedrongen door middel van geweld, dwang of list of mogelijk is gemaakt door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of een geestelijk gebrek van het slachtoffer, de misdaad gepleegd zijnde op de persoon van een minderjarige boven de volle leeftijd van veertien jaar en beneden die van zestien jaar, ter zake op de persoon van X. Nancy, geboren op ../../1975, met de verzwarende omstandigheid dat de schuldige gezag had over het slachtoffer als bijzit van haar moeder. Te ... en met samenhang te ..., meermaals op niet nader te bepalen data in de periode van ../../1989 tot en met ../../1991 B. de misdaad van verkrachting gepleegd te hebben, zijnde elke daad van seksuele penetratie van welke aard ook en met welk middel ook, gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt, toestemming er met name niet zijnde wanneer de daad is opgedrongen door middel van geweld, dwang of list of mogelijk is gemaakt door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of een geestelijk gebrek van het slachtoffer, de misdaad gepleegd zijnde op de persoon van een minderjarige boven de volle leeftijd van zestien jaar, ter zake op de persoon van X. Nancy, geboren op ../../1975, met de verzwarende omstandigheid dat de schuldige gezag had over het slachtoffer als bijzit van haar moeder. Te ... en met samenhang te ..., meermaals op niet nader te bepalen data in de periode van ../../1991 tot en met ../../1993 C. de misdaad van verkrachting gepleegd te hebben, zijnde elke daad van seksuele penetratie van welke aard ook en met welk middel ook, gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt, toestemming er met name niet zijnde wanneer de daad is opgedrongen door middel van geweld, dwang of list of mogelijk is gemaakt door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of een geestelijk gebrek van het slachtoffer, namelijk op de persoon van X. Nancy, geboren op ../../1975, met de verzwarende omstandigheid dat de schuldige gezag had over het slachtoffer als bijzit van haar moeder. Te ..., meermaals op niet nader te bepalen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT