Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage), 2023-05-25

JurisdictionBélgica
Judgment Date25 mai 2023
ECLIECLI:BE:GHCC:2023:ARR.083
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.083
Docket Number83/2023
CourtGrondwettelijk Hof (Arbitragehof)
Grondwettelijk Hof Arrest nr. 83/2023 van 25 mei 2023 Rolnummer : 7793 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 347-1 van het oud Burgerlijk Wetboek, gesteld door de familie- en jeugdrechtbank van de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen Het Grondwettelijk Hof samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, en de rechters T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters, S. de Bethune, E. Bribosia, W. Verrijdt en K. Jadin, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter L. Lavrysen wijst na beraad het volgende arrest I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging Bij vonnis van 1 april 2022, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 26 april 2022, heeft de familie- en jeugdrechtbank van de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, een prejudiciële vraag gesteld die bij beschikking van het Hof van 11 mei 2022 als volgt werd geherformuleerd : « Schendt artikel 347-1 van het oud Burgerlijk Wetboek de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet doordat het op discriminatoire wijze zowel ten aanzien van het kind, als de ouder en de kandidaat-adoptant afbreuk doet aan het recht op eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven, in zoverre die bepaling tot gevolg heeft dat een eerste stiefouderadoptie een volgende (stiefouderadoptie) onmogelijk maakt, en zij de juridische erkenning verhindert van een tweezijdig stiefouderschap, tenzij eventueel via een verzoek van het openbaar ministerie, gesteund op gewichtige redenen ? ». De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. S. Ronse en Mr. D. Smets, advocaten bij de balie van West-Vlaanderen, heeft een memorie ingediend. Bij beschikking van 15 maart 2023 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers S. de Bethune en T. Giet te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen 2 terechtzitting zal worden gehouden, tenzij de Ministerraad binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 29 maart 2023 en de zaak in beraad zal worden genomen. Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 29 maart 2023 in beraad genomen. De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. II. De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil Op 24 november 2020 dient G. V.R. een verzoekschrift in bij het verwijzende rechtscollege, zijnde de familie- en jeugdrechtbank van de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, strekkende tot adoptie van T. D.D., die op 12 mei 1975 werd geboren, en van K. D.D., die op 27 januari 1977 werd geboren. Het verwijzende rechtscollege stelt vast dat het in die zaak een klassieke stiefouderadoptie betreft. De verzoeker is sedert 1982 de nieuwe partner van de moeder van de kandidaat-geadopteerden, met wie hij in 2018 is gehuwd. De moeder van de kandidaat-geadopteerden is op 23 juni 2020 overleden. De verzoeker heeft de kandidaat-geadopteerden mee opgevoed sedert ze zeven jaar, respectievelijk vijf jaar oud waren. In de loop der jaren is er een hechte band ontstaan tussen de verzoeker en de kandidaat-geadopteerden. Die feitelijke situatie willen ze juridisch verankeren. Bovendien wil de verzoeker de kandidaat-geadopteerden erfrechtelijk een gunstig statuut verschaffen. Niemand heeft bezwaar geuit tegen de adoptie : noch de zoon van de verzoeker uit een vorig huwelijk, die de kandidaat-geadopteerden als zijn zus en broer beschouwt; noch de wettelijke vader van de kandidaat- geadopteerden en diens nieuwe echtgenote, waarmee de kandidaat-geadopteerden een goede band onderhouden. In 1996 werden de kandidaat-geadopteerden evenwel reeds geadopteerd door de nieuwe echtgenote van hun vader. Het betreft thans dus een nieuwe adoptie. Het openbaar ministerie acht de algemene voorwaarden voor een adoptie wel vervuld, doch meent dat aan geen van de drie bijkomende voorwaarden voor een nieuwe adoptie, zoals die zijn neergelegd in artikel 347-1 van het oud Burgerlijk Wetboek, is voldaan. Het is in die omstandigheden dat het verwijzende rechtscollege, overeenkomstig het advies van het openbaar ministerie dat daarin wordt gevolgd door de verzoeker, de bovenvermelde prejudiciële vraag stelt. III. In rechte -A- De Ministerraad voert aan dat de prejudiciële vraag ontkennend moet worden beantwoord. Wat de vraag inzake de vermeende schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet betreft, stelt de Ministerraad dat het onduidelijk is waarin het discriminerend karakter zou bestaan en voor welke categorieën van personen de ongelijkheid zou spelen. Een tweede stiefouderadoptie nadat een eerste stiefouderadoptie heeft plaatsgevonden, is voor eenieder onmogelijk, behoudens in de door artikel 347-1 van het oud Burgerlijk Wetboek bepaalde omstandigheden. Bijgevolg worden alle categorieën van personen op dezelfde wijze behandeld. Wat de vraag inzake de vermeende schending van artikel 22 van de Grondwet betreft, stelt de Ministerraad dat er geen sprake is van een onmogelijkheid om over te gaan tot een nieuwe adoptie terwijl de eerdere adoptie behouden blijft. De wetgever heeft evenwel een zekere drempel willen invoeren alvorens gebruik te kunnen maken van die mogelijkheid. Zulks is ingegeven vanuit het legitieme doel, enerzijds, om adopties op proef tegen te gaan 3 of misbruiken te voorkomen en, anderzijds, om een jacht op adopties en erfenissen te vermijden. Die...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT