Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage), 2023-02-16

JurisdictionBélgica
CourtGrondwettelijk Hof (Arbitragehof)
Judgment Date16 février 2023
ECLIECLI:BE:GHCC:2023:ARR.031
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.031
Docket Number31/2023
Grondwettelijk Hof Arrest nr. 31/2023 van 16 februari 2023 Rolnummer : 7888 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1, § 1 en § 2, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 2 van 9 april 2020 « met betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, alsmede de verlenging van de termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken », gesteld door het Hof van Cassatie Het Grondwettelijk Hof samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, en de rechters J. Moerman, S. de Bethune, E. Bribosia, W. Verrijdt en K. Jadin, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter L. Lavrysen wijst na beraad het volgende arrest I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging Bij arrest van 7 oktober 2022, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 14 november 2022, heeft het Hof van Cassatie de volgende prejudiciële vraag gesteld : « Schenden artikel 1, § 1, en § 2, eerste lid van het Koninklijk Besluit nr. 2 van 9 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, alsmede de verlenging van de termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken, zoals gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 28 april 2020 tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 2 van 9 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, alsmede de verlenging van de termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken, bekrachtigd bij wet van 24 december 2020, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat deze bepalingen tot gevolg hebben dat de vervaltermijn om een vordering in rechte in te stellen bij een burgerlijk gerecht die verstrijkt vanaf 4 mei 2020 tot en met 17 mei 2020, van rechtswege wordt verlengd tot 17 juni 2020, terwijl de vervaltermijn om een rechtsmiddel in de zin van artikel 21 van het Gerechtelijk Wetboek aan te wenden die verstrijkt in diezelfde periode, niet van rechtswege wordt verlengd ? ». 2 Op 7 december 2022 hebben de rechters-verslaggevers J. Moerman en E. Bribosia, met toepassing van artikel 72, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, het Hof ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden gebracht voor te stellen het onderzoek van de zaak af te doen met een arrest gewezen op voorafgaande rechtspleging. Memories met verantwoording zijn ingediend door : - de gemeente Lille, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, en het Autonoom Gemeentebedrijf Lille, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. B. Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie; - de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. E. Jacubowitz, advocaat bij de balie te Brussel. De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. II. De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil Bij het Hof van Cassatie is een voorziening aanhangig gemaakt tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 14 september 2021. In dat arrest oordeelt het Hof van Beroep dat het hoger beroep ingesteld op 17 juni 2020 door de bv « Architects in motion » tegen het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout, van 24 februari 2020, betekend op 14 april 2020, laattijdig en dus onontvankelijk is. Het Hof van Beroep verwijst daarbij onder andere naar het feit dat artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 april 2020 « tot...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT