Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage), 2022-12-15

JurisdictionBélgica
CourtGrondwettelijk Hof (Arbitragehof)
Judgment Date15 décembre 2022
ECLIECLI:BE:GHCC:2022:ARR.167
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.167
Docket Number167/2022
Grondwettelijk Hof Arrest nr. 167/2022 van 15 december 2022 Rolnummer : 7873 In zake : de vordering tot schorsing van het Vlaamse decreet van 24 juni 2022 « tot wijziging van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid in functie van het hertekende inburgeringsbeleid », ingesteld door de vzw « Ligo, Centra voor Basiseducatie » en anderen Het Grondwettelijk Hof samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, en de rechters J. Moerman, S. de Bethune, E. Bribosia, W. Verrijdt en K. Jadin, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter L. Lavrysen wijst na beraad het volgende arrest I. Onderwerp van de vordering en rechtspleging Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 oktober 2022 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 10 oktober 2022, is een vordering tot schorsing van het Vlaamse decreet van 24 juni 2022 « tot wijziging van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid in functie van het hertekende inburgeringsbeleid » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 juli 2022) ingesteld door de vzw « Ligo, Centra voor Basiseducatie », de vzw « Ligo, Centrum voor Basiseducatie Limburg Zuid », de vzw « LIGO, Centrum voor Basiseducatie regio Mechelen », de vzw « Centrum voor Basiseducatie vzw - LIGO Waas & Dender », de vzw « Ligo, Centrum voor Basiseducatie Midden- en Zuid-West-Vlaanderen », de vzw « Ligo, centrum voor basiseducatie Brusselleer », de vzw « Ligo, Centrum voor Basiseducatie Antwerpen », de vzw « Ligo Centrum voor Basiseducatie Zuid-Oost-Vlaanderen », de vzw « Centrum voor Basiseducatie Kempen », de vzw « LIGO, Centrum Basiseducatie Halle-Vilvoorde », de vzw « Ligo, Centrum voor Basiseducatie Gent-Meetjesland-Leieland », de vzw « Ligo, Centrum voor Basiseducatie Oost-Brabant », de vzw « Ligo, Centrum voor Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek », de vzw « Vlaams Netwerk tegen Armoede », de vzw « Vluchtelingenwerk Vlaanderen », het Algemeen Christelijk Vakverbond van België en 2 Marc Leemans, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. E. Maes en Mr. R. Van Crombrugge, advocaten bij de balie te Brussel. Bij hetzelfde verzoekschrift vorderen de verzoekende partijen eveneens de vernietiging van hetzelfde decreet. Bij beschikking van 12 oktober 2022 heeft het Hof de terechtzitting voor de debatten over de vordering tot schorsing bepaald op 9 november 2022, na de in artikel 76, § 4, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof bedoelde overheden te hebben uitgenodigd hun eventuele schriftelijke opmerkingen, in de vorm van een memorie, uiterlijk op 2 november 2022 in te dienen en een afschrift ervan binnen dezelfde termijn aan de verzoekende partijen over te zenden, alsook aan de griffie van het Hof via mail op het adres « griffie@const-court.be ». Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door : - de vzw « Miras », de vzw « Centrum voor volwassenenonderwijs Roeselare », de vzw « Katholieke Instituten voor Sociale Promotie », de vzw « Katholiek Onderwijs voor Volwassenen », de vzw « Volwassenenonderwijs van de Landelijke Bediendencentrale - Nationaal Verbond van Kaderpersoneel », de vzw « Sint-Goedele Brussel », de vzw « Qrios » en de vzw « Centrum voor Levende Talen », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J. Roets en Mr. S. Sottiaux, advocaten bij de balie van Antwerpen (tussenkomende partijen); - de Vlaamse Regering, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. D. Vanheule, advocaat bij de balie te Gent. Op de openbare terechtzitting van 9 november 2022 : - zijn verschenen : . Mr. E. Maes en Mr. R. Van Crombrugge, voor de verzoekende partijen; . Mr. J. Roets, voor de vzw « Miras » en anderen; . Mr. D. Vanheule, voor de Vlaamse Regering; - hebben de rechters-verslaggevers J. Moerman en E. Bribosia verslag uitgebracht; - zijn de voornoemde advocaten gehoord; - is de zaak in beraad genomen. De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 3 II. In rechte -A- Ten aanzien van de ontvankelijkheid A.1.1. De verzoekende partijen zetten uiteen dat het bestreden decreet de opleiding « Nederlands als tweede taal » (hierna : NT2) in Vlaanderen en Brussel hervormt door gestandaardiseerde NT2-testen in te voeren en door de inburgeraars te onderwerpen aan een inschrijvingsgeld van 180 euro. Zij zijn van oordeel dat zij doen blijken van een belang bij het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van dat decreet. A.1.2. De eerste verzoekende partij, de vzw « Ligo, Centra voor Basiseducatie », zet uiteen dat zij de overkoepelende belangenorganisatie is van de dertien Centra voor Basiseducatie in Vlaanderen en Brussel en dat zij zich, volgens haar statuten, tot doel stelt binnen de Vlaamse Gemeenschap de inhoudelijke en organisatorische belangen te bewaken en te behartigen van de algehele sector van de basiseducatie. Haar belang bij het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing volgt volgens haar uit het feit dat de aanbieders van het volwassenenonderwijs door het bestreden decreet worden beperkt in hun autonomie om NT2-cursisten te evalueren op een wijze die strookt met hun pedagogisch project en uit het feit dat het ingevoerde inschrijvingsgeld een drempel vormt voor de cursisten van een NT2-opleiding. De tweede tot en met de dertiende verzoekende partij zetten uiteen dat zij Centra voor Basiseducatie zijn, die NT2-onderwijs aanbieden in Vlaanderen en Brussel. Zij motiveren hun belang op een gelijksoortige wijze als de eerste verzoekende partij en voegen eraan toe dat het bestreden decreet hen ook financieel raakt, daar de zogenaamde « kwalificatiebonus » enkel wordt toegekend als cursisten het NT2-certificaat behalen. De veertiende verzoekende partij, de vzw « Vlaams Netwerk tegen Armoede », zet uiteen dat zij zich, volgens haar statuten, tot doel stelt te strijden tegen armoede en sociale uitsluiting in het bevoegdheidsgebied van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest. Zij meent dat haar belang bij het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing volgt uit het feit dat het bestreden decreet, door een financiële drempel in te voeren, de toegang tot het NT2- onderwijs belemmert. De vijftiende verzoekende partij, de vzw « Vluchtelingenwerk Vlaanderen », zet uiteen dat zij zich tot doel stelt initiatieven te nemen en te ondersteunen die bijdragen tot het verlenen van bescherming aan vluchtelingen, de participatie en de emancipatie voor vluchtelingen te bevorderen en bij te dragen aan het toekomstperspectief van vluchtelingen. Zij meent dat haar belang blijkt uit het feit dat het bestreden decreet, door een financiële drempel in te voeren, de toegang tot het NT2-onderwijs belemmert voor erkende vluchtelingen en personen die een subsidiaire bescherming genieten. De zestiende verzoekende partij, het Algemeen Christelijk Vakverbond van België (hierna : het ACV), zet uiteen dat zij een feitelijke vereniging is met functionele rechtspersoonlijkheid die zich tot doel stelt de belangen van de werknemers te behartigen teneinde het bedrijfsleven en de gemeenschap volgens de christelijke beginselen te ordenen, de leiding van de christelijke vakorganisatie in België waar te nemen, de christelijke vakverenigingen behulpzaam te zijn bij hun uitbreiding en ontwikkeling en de arbeidersbelangen te verdedigen bij de openbare machten. Zij motiveert haar belang bij het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing door erop te wijzen dat zij de belangen van de werknemers bij de Centra voor Basiseducatie en van de cursisten beoogt te behartigen en dat kwaliteitsvol en toegankelijk NT2-onderwijs cruciaal is om inburgeraars alle kansen te bieden op de arbeidsmarkt. De zeventiende verzoekende partij zet uiteen dat zij optreedt in haar hoedanigheid van voorzitter van het ACV. A.2. De tussenkomende partijen zijn van oordeel dat zij doen blijken van een belang bij hun tussenkomst. Zij zetten uiteen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT