Avis Nº 129/2019. Autoritý de protection des donnýes, 2019-07-03

CourtGegevensbeschermingsautoriteit
Docket NumberF-20190703-3
Date03 juillet 2019
Opinion Number129/2019
1/2
Advies nr. 129/2019 van 3 juli 2019
Betreft: Adviesaanvraag betreffende het voorontwerp van besluit van de Waalse Regering tot
oprichting van een authentieke gegevensbron met betrekking tot de SEVESO-vestigingen, authentieke
bron SecuriWal genaamd (CO-A-2019-127).
De Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna "de Autoriteit");
Gelet op de wet van 3 december 2017
tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit,
inzonderheid op artikel 23 en 26 (hierna “WOG”);
Gelet op de Verordening (EU) 2016/679
van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG
(algemene verordening gegevensbescherming) (hierna "AVG")
Gelet op de wet van 30 juli 2018
betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking
tot de verwerking van persoonsgegevens
(hierna “WVG");
Gelet op de adviesaanvraag van dhr. Carlo Di Antonio, Minister van milieu en natuurlijke rijkdommen
van de Waalse Regering, ontvangen op 9 mei 2019;
Gelet op het verslag van Mevrouw Alexandra Jaspar, Directeur van het Kenniscentrum van de
Gegevensbeschermingsautoriteit;

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT