Arrêt Nº300608 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 25/01/2024

Judgment Date25 janvier 2024
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number300608
CourtConseil du Contentieux des Etrangers (France)
X - Pagina 1
nr. 300 608 van 25 januari 2024
in de zaak RvV X / VK
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat T. WIBAULT
Henri Jasparlaan 128
1060 BRUSSEL
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE VERENIGDE KAMERS VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 15 januari 2024 heeft
ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen
van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie tot terugleiding naar
de grens van 10 januari 2024.
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging
voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 15 januari 2024, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 januari 2024.
Gelet op het arrest nr. 300 265 van 18 januari 2024 tot heropening der debatten en verwijzing naar de
algemene rol.
Gelet op de beschikking van 19 januari 2024, waarbij de terechtzitting in verenigde kamers wordt bepaald
op 22 januari 2024.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. FLORIO.
Gehoord de opmerkingen van advocaat O. TODTS, die loco advocaat T.WIBAULT verschijnt voor de
verzoekende partij en van advocaat T. BRICOUT, die verschijnt voor de verwerende partij.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT