Arrêt Nº299030 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 20/12/2023

Judgment Date20 décembre 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number299030
CourtConseil du Contentieux des Etrangers (France)
RvV X - Pagina 1 van 16
nr. 299 030 van 20 december 2023
in de zaak RvV X / AV/AG
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat M. KIWAKANA
Tervurenlaan 116/6
1150 BRUSSEL
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie.
DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kameroense nationaliteit te zijn, op 23 augustus 2023
heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de
beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 6 juli 2023 “van ‘niet in
aanmerkingname’ van een aanvraag tot gezinshereniging, ter kennis gebracht op 24/07/2023.
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2 van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 28 augustus 2023 met refertenummer X
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 31 oktober 2023, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
20 november 2023.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS.
Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat M. KIWAKANA verschijnt voor
verzoeker en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor verweerder.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
1.1. Verzoeker meldde zich op 13 april 2016 aan bij de Dienst Vreemdelingenzaken en werd in het bezit
gesteld van een brief waarin wordt aangegeven dat hij op een latere datum zal worden uitgenodigd om
zijn verzoek om internationale bescherming in te dienen.
1.2. Verzoeker, die zich niet meer aanmeldde om een verzoek om internationale bescherming in te dienen,
diende op 14 april 2016 een eerste aanvraag in tot afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een
burger van de Unie.
RvV X - Pagina 2 van 16
1.3. Verweerder stelde op 14 april 2016, op basis van een onderzoek van vingerafdrukken, vast dat de
Letse autoriteiten verzoeker op 10 september 2015 in Egypte een Schengenvisum afleverden om
professionele redenen. Uit de bij verweerder voorliggende stukken bleek ook dat het paspoort dat
verzoeker gebruikte een andere geboortedatum en -plaats vermeldde dan deze die hij in België opgaf.
1.4. De gemachtigde van de burgemeester van de gemeente Denderleeuw nam op 19 april 2016 de
beslissing tot niet-inoverwegingneming van de verblijfsaanvraag van 14 april 2016.
1.5. Verzoeker diende op 15 juli 2016, in functie van zijn Belgische vader, een tweede aanvraag in tot
afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie.
1.6. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
nam op 12 januari 2017 de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om
het grondgebied te verlaten. Verzoeker diende tegen deze beslissing een beroep in bij de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad).
1.7. Bij arrest nr. 191 072 van 30 augustus 2017 verwierp de Raad het beroep tot nietigverklaring
ingediend tegen de beslissingen van 12 januari 2017.
1.8. De gemachtigde van de minister v an Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
nam op 15 april 2019 de beslissing tot afgifte aan verzoeker van een bevel om het grondgebied te verlaten
met vasthouding met het oog op verwijdering en de beslissing tot het opleggen van een inreisverbod voor
drie jaar. Verzoeker stelde tegen deze beslissingen een vordering tot schorsing bij uiterst dringende
noodzakelijkheid in bij de Raad.
1.9. De Raad schorste bij arrest nr. 220 416 van 26 april 2019 de tenuitvoerlegging van de beslissing tot
afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten van 15 april 2019.
1.10. Verzoeker diende op 26 april 2019, in functie van zijn Belgische vader, een derde aanvraag in tot
afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie.
1.11. Bij arrest nr. 227 325 van 10 oktober 2019 werd de schorsing van de tenuitvoerlegging van de
beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten van 15 april 2019 opgeheven, omdat
niet binnen de voorziene beroepstermijn van dertig dagen een beroep tot nietigverklaring werd ingediend.
1.12. Inzake de aanvraag van 26 april 2019 nam de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie op 25 oktober 2019 de beslissing tot weigering van verblijf van
meer dan drie maanden. Verzoeker diende tegen deze beslissing een beroep in bij de Raad.
1.13. Bij arrest nr. 233 397 van 2 maart 2020 verwierp de Raad de vordering tot schorsing en het beroep
tot nietigverklaring ingediend tegen de beslissing van 25 oktober 2019.
1.14. Op 8 juni 2020 diende verzoeker, in functie van zijn Belgische vader, een vierde aanvraag in tot
afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie.
1.15. Op 2 december 2020 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie de
beslissing om de aanvraag van 8 juni 2020 af te wijzen. Verzoeker diende tegen deze beslissing een
beroep in bij de Raad.
1.16. Bij arrest nr. 252 164 van 2 april 2021 verwierp de Raad de vordering tot schorsing en het beroep
tot nietigverklaring ingediend tegen de beslissing van 2 december 2020.
1.17. Verzoeker diende op 19 mei 2021 een verzoek om internationale bescherming in.
1.18. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen besliste op 20 januari 2023 tot
weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.
1.19. Op 13 februari 2023 diende verzoeker een vijfde aanvraag in tot afgifte van de verblijfskaart van een
familielid van een burger van de Unie, opnieuw in functie van zijn Belgische vader.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT