Arrêt Nº298092 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/11/2023

Judgment Date30 novembre 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number298092
CourtIIde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
X - Pagina 1
nr. 298 092 van 30 november 2023
in de zaak RvV X / II
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat V. NEERINCKX
Akkerstraat 1
9140 TEMSE
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie.
DE WND VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 8 april 2023 heeft
ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing
van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 23 maart 2023 waarbij de bijlage
19ter wordt ingetrokken (weigering verblijf na inreisverbod).
Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 25 september 2023, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 oktober
2023.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER.
Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat V. NEERINCKX verschijnt
voor de verzoekende partij, en van advocaat T. BRICOUT, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
1.1. Op 31 augustus 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie een
beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op
verwijdering.
1.2. Op 31 augustus 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie een
beslissing houdende een inreisverbod.
1.3. Op 26 april 2021 dient de verzoekende partij een eerste aanvraag in voor een verblijfskaart van een
familielid van een burger van de Unie, in functie van haar echtgenote, mevrouw M. S.-M.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT