Arrêt Nº298087 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/11/2023

Judgment Date30 novembre 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number298087
CourtIIde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
X - Pagina 1
nr. 298 087 van 30 november 2023
in de zaak RvV X / II
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat H. DOTREPPE
Kroonlaan 88
1050 BRUSSEL
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Malinese nationaliteit te zijn, op 29 maart 2023 heeft
ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing
van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 22 februari 2023 tot afgifte van
een bevel om het grondgebied te verlaten verzoeker om internationale bescherming (bijlage
13quinquies).
Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 25 september 2023, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 oktober
2023.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER.
Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat H. DOTREPPE verschijnt voor
de verzoekende partij, en van advocaat T. BRICOUT, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
Op 22 februari 2023 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie een beslissing
houdende een bevel om het grondgebied te verlaten verzoeker om internationale bescherming. Dit is
de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt:
In uitvoering van artikel 52/3, §1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de heer / mevrouw
die verklaart te heten,
(…)
X - Pagina 2
nationaliteit : Mali
het bevel gegeven om het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten die
het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn om
er zich naar toe te begeven.
REDEN VAN DE BESLISSING :
Op 28.01.2020 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een
beslissing van niet-ontvankelijkheid van het verzoek om internationale bescherming genomen op grond
van artikel 57/6, §3, eerste lid, 5* en op 28.10.2020 werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
het beroep tegen deze beslissing verworpen met toepassing van artikel 39/2, §1,1*. van de wet van 15
december 1980.
(1) Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7. eerste lid, 1* van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang lot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen : hij verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet vereiste
documenten. Inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig visum.
In toepassing van artikel 74/13, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied. het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdt de minister of zij n
gemachtigde bij het nemen van een beslissing tot verwijdering rekening met het hoger belang van het
kind, het gezins- en familieleven on do gezondheidstoestand van de belrokken onderdaan van een derde
land:
Hoger belang van het kind
Betrokkene verklaarde geen In België of in een andere Lidstaat verblijvende minderjarige kinderen te
hebben.
Gezins- on familieleven
Betrokkene verklaarde geen In België of in een andere Lidstaat verblijvende gezins- of familieleden te
hebben.
Gezondheidstoestand Betrokkene verklaarde problemen aan zijn rechterbeen te hebben. Betrokkene
heeft echter geen medische documenten neergelegd, noch bevat het dossier een aanvraag 9ter. Bijgevolg
Is de DVZ niet In het bezit van medische Informatie waaruit zou blijken dat betrokkene momenteel in de
onmogelijkheid verkeert om te reizen.
Artikel 74/14 van de wet van 15 december 1980
§ 1. De beslissing tot verwijdering bepaald een termijn van dertig dagen om het grondgebied te verlaten.
Voor de onderdaan van een derde land die overeenkomstig artikel 6 niet gemachtigd Is om langer dan
drie maanden in het Rijk te verblijven, wordt een termijn van zeven tot dertig dagen toegekend.
In uitvoering van artikel 74/14, § 3, eerste lid, 6°, kan er worden afgeweken van de termijn bepaald in
artikel 74/14, § 1. indien het verzoek om internationale bescherming van een onderdaan van een derde
land niet ontvankelijk werd verklaard op grond van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 5°. Inderdaad, aangezien
betrokkene el op 28.02.2017 internationale bescherming hooft aangevraagd en door do beslissing van
niet-ontvankelijkheid van het CGVS blijkt del er geen nieuwe elementen zijn, wordt de termijn van hot
huidige bevel om het grondgebied te verlaten bepaald op 6 (zes) dagen.
In uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de betrokkene
bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 6 (zes) dagen.
Indien u geen gevolg geeft aan dit bevel om hel grondgebied te verlaten binnen de voorziene termijn. of
indien dit bevel niet verlengd wordt op instructie van de Dienst Vreemdelingenzaken, kunnen de bevoegde
politiediensten zich naar uw adres begeven. Zij zullen dan kunnen controleren en vaststellen of u
daadwerkelijk vertrokken bent van zodra de termijn van het bevel om het grondgebied te verlaten of de
verlenging ervan verstreken Is. Indien u nog steeds op het adres verblijft, kan dit leiden tot overbrenging
naar hel politiecommissariaat en vasthouding met het oog op verwijdering.
2. Over de rechtspleging

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT