Arrêt Nº297961 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 29/11/2023

Judgment Date29 novembre 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number297961
CourtIIde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
X - Pagina 1
nr. 297 961 van 29 november 2023
in de zaak RvV X / II
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat Sébastien DELHEZ
Avenue de Fidevoye 9
5530 YVOIR
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Noord-Macedonische nationaliteit te zijn, op
27 november 2023 heeft ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de
tenuitvoerlegging te vorderen van het bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog
op verwijdering van 21 november 2023.
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging
voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van , waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 november 2023.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT.
Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat S. DELHEZ verschijnt voor de
verzoekende partij en van advocaat M. MISSEGHERS, die loco advocaten T. BRICOUT en C.
DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
1.1. Verzoeker legde op 10 juli 2017 een aankomstverklaring af bij de gemeente La Louvière. Op 25
december 2020 diende hij een verzoek om internationale bescherming in. De Commissaris-generaal voor
de vluchtelingen en de staatlozen verklaarde het verzoek op 13 december 2021 kennelijk ongegrond.
Met het arrest nr. 276 946 van 2 september 2022 verwierp de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT