Arrêt Nº297959 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 29/11/2023

Judgment Date29 novembre 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number297959
CourtIIde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
X - Pagina 1
nr. 297 959 van 29 november 2023
in de zaak RvV X / II
Inzake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat K. VERHAEGEN
Rotterdamstraat 53
2060 ANTWERPEN
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 6 juni 2023 heeft
ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 8 mei 2023 tot weigering van verblijf
(bijlage 48).
Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 9 juni 2023 met refertenummer X
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 14 september 2023, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 oktober
2023.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT.
Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN die loco advocaat K. VERHAEGEN verschijnt
voor de verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaten C. DECORDIER en
T. BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
Verzoeker diende op 27 oktober 2022 een aanvraag in voor een gecombineerde vergunning via het uniek
loket om aan het werk te gaan als residentieel elektrotechnisch installateur.
Op 2 februari 2023 neemt de Dienst Economische Migratie van het Vlaams Gewest een beslissing tot
toelating tot arbeid met een geldigheidsduur van 2 februari 2023 tot en met 1 april 2024.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT