Arrêt Nº297936 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 29/11/2023

Judgment Date29 novembre 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number297936
CourtIIde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
X - Pagina 1
nr. 297 936 van 29 november 2023
in de zaak RvV X / II
Inzake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat D. KIRSZENWORCEL
Louizalaan 207/13
1050 BRUSSEL
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Braziliaanse nationaliteit te zijn, op 19 mei 2023 heeft
ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 17 maart 2023 tot weigering van verblijf van meer dan drie
maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten.
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 20 september 2023, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24
november 2023.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat D. KIRSZENWORCEL en van
advocaat A. DE WILDE, die loco advocaat S. VAN ROMPAEY verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
1.1. Verzoekende partij dient op 19 september 2022 een aanvraag van een verblijfskaart van een familielid
van een burger van de Unie in, meer bepaald in functie van haar Belgische echtgenoot.
1.2. Op 17 maart 2023 wordt beslist tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel
om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:
BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN ZONDER BEVEL
OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT