Arrêt Nº297935 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 29/11/2023

Judgment Date29 novembre 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number297935
CourtIIde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
X - Pagina 1
nr. 297 935 van 29 november 2023
in de zaak RvV X / II
Inzake:
1. X
2. X
Wettelijk vertegenwoordigd door hun voogd: dhr. B. VANDENBUSSCHE
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat B. SOENEN
Vaderlandstraat 32
9000 GENT
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X en X en X, die verklaren van Colombiaanse nationaliteit te zijn, wettelijk
vertegenwoordigd door hun voogd X, op 5 mei 2023 hebben ingediend om de schorsing van de
tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 29 maart 2023 tot weigering van verblijf van meer dan drie
maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten.
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 20 september 2023, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24
november 2023.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER.
Gehoord de opmerkingen van advocaat A. VALCKE, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt voor de
verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat H. CILINGIR verschijnt voor de
verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
1.1. Op 4 oktober 2022 dienen de minderjarigen R.R.J.E. en R.R.D.A. een aanvraag voor een
verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie in, meer bepaald als ander familielid
van hun Spaanse tante.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT