Arrêt Nº297931 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 29/11/2023

Judgment Date29 novembre 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number297931
CourtIIde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
X - Pagina 1
nr. 297 931 van 29 november 2023
in de zaak RvV X / II
Inzake:
1. X
2. X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat K. VERHAEGEN
Rotterdamstraat 53
2060 ANTWERPEN
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Afghaanse nationaliteit te zijn, op
23 augustus 2023 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de
gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 27 juni 2023 tot weigering van de afgifte
van een visum.
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 20 september 2023, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
24 november 2023.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER.
Gehoord de opmerkingen van advocaat C. MORRÉ, die loco advocaat K. VERHAEGEN verschijnt voor
de verzoekende partijen en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor
de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
1.1. Verzoekende partijen dienen op 27 december 2022 op de Belgische ambassade te Islamabad,
Pakistan een aanvraag in voor een visum op humanitaire gronden.
1.2. Op 27 juni 2023 wordt beslist tot weigering van de afgifte van de gevraagde visa. Dit zijn de bestreden
beslissingen, die luiden als volgt:
X - Pagina 2
Commentaar: De Afghaanse betrokkene N. S. (..) (..°), OV 9625353, visumaanvraag Islamabad 67199
wenst zich samen met zijn echtgenote (aanvraag 67200) in België te vestigen en vraagt een humanitair
visum aan. De familie beweert problemen te hebben met de Taliban, onder meer omdat b etrokkene
werkzaam was als vrijwilliger (mensenrechtenactiviste) voor de Belgium Independent Global Human
Rights Organization (BIGHRO), omdat hij wegens zijn activiteiten door de Taliban werd gearresteerd en
vrijgelaten en omdat de vader van betrokkene werkzaam was als "politiecommandant" en
"veiligheidsofficier" in de verschillende Afghaanse provincies.
Het is zeer onduidelijk waarom dit gezin een humanitair visum vraagt voor België. Zij verklaren noch
bewijzen enige vorm van band met België, behalve het feit dat betrokkene als vrijwilliger voor de Belgium
Independent Global Human Rights Organization (BIGHRO) heeft gewerkt. De afgifte van een humanitair
visum wordt niet toegestaan van rechtswege en kan enkel plaatsvinden op een individuele basis en
slechts in uitzonderlijke gevallen, op basis van een gestaafde en gefundeerde aanvraag, waarvan er geen
exhaustieve lijst van bewijzen bestaat. De afgifte betreft een discretionaire bevoegdheid met een brede
appreciatiemarge bij de beslissing tot toekenning van een dergelijk visum, het betreft een gunst en geen
recht. De weigering tot afgifte van een humanitair visum is niet in strijd met de bepalingen van Art 8 van
het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). Betrokkene toont echter niet afdoende
bijzondere humanitaire elementen aan die de afgifte van een humanitair visum op basis van art. 9 en 13
van de wet van 15.12.1980 kunnen rechtvaardigen. Betrokkene toont evenmin aan zich geïsoleerd en in
een prangende humanitaire situatie te bevinden die de afgifte van een humanitair visum kan
rechtvaardigen. Betrokkene is niet familiaal geïsoleerd aangezien hij in het gezelschap van zijn
echtgenote en zijn 2 broers is ( aanvragen ISB 67200+67182+67181) . Aanvrager heeft nog 2 broers, 1
zus en ouders woonachtig in Iran (zie brief aanvrager zonder datum). De actuele familiale
leefomstandigheden van betrokkene zijn onduidelijk, mogelijk heeft hij nog overige familieleden in
Afghanistan/Tadzjikistan gezien zijn dubbele nationaliteit ( zie huwelijksakte aanvrager) een
visumweigering / humanitair lijkt niet in strijd te zijn met de bepalingen van Art 8 van het EVRM. Verder
bevat de aanvraag geen enkel bewijs van enige steun vanuit België (materieel/financieel) en/of van
regelmatige contacten met iemand uit België. Als bijkomend document werd een bewijs van garantstelling
voorgelegd op naam van E. R. (..) "Association for Development and Aid". De band met deze persoon en
organisatie wordt niet vermeld. Opmerkelijk is ook dat "Association for Development and Aid" een
Belgische non-profit organisatie is die zich richt op het helpen van vrouwen en kinderen in
derdewereldlanden. Het is ook onduidelijk waarom deze organisatie bij deze visumaanvraag als
garantsteller optreedt. Het feit dat er een brief van de VZW "Belgische onafhankelijke wereldwijde
mensenrechtenorganisatie" betreffende de bevestiging van de door betrokkene aan Belgische
onafhankelijke mensenrechtenorganisaties verleende diensten is ingediend, volstaat niet voor de afgifte
van een humanitair visum. Langs de ene kant verklaart betrokkene in zijn brief dat hij als vrijwilliger in
dienst is van "BIGHRO" en verantwoordelijk was voor bewustmakingscampagnes en activiteiten op het
gebied van mensenrechten, vrouwenrechten, kinderrechten en democratisering. Langs de andere kant
zijn volgens het "Afghanistan - Targeting of Individuals Country of Origin Information Report August 2022"
de mensenrechtenverdedigers "die het meeste risico lopen" degenen die bewijzen verzamelen van
oorlogsmisdaden, vrouwelijke strafrechtadvocaten, verdedigers van culturele rechten en anderen uit
minderheidsgroepen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het werk van betrokkene bij vzw "Bighro" niet
in verband kan worden gebracht met bovengenoemde profielen (Art. 3EVRM).
Volgens de beschikbare informatie worden werknemers van Vzw's, internationale organisaties ,
Journalisten en hun families niet vervolgd ( zie Afghanistan Security Situation van September 2022,
beschikbaar op https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2022-
09/2022_08_EUAA_Afghanistan_Security%20Situation_%20Final_2.pdf en Country guidance:
Afghanistan January 2023 beschikbaar op https://euaa.europa.eu/publications/country -guidance-
afghanistan-january-2023). Als iemand van één van deze groepen werd lastiggevallen of aangevallen,
dan was dat eerder te wijten aan een aantal factoren die verband houden met de persoonlijke of familiale
achtergrond van deze mensen dan met de voormalige werkgever.
Langs de ene kant werd in de brief van betrokkene zonder datum verteld dat de vader van betrokkene als
"politiecommandant" en "veiligheidsofficier" in de verschillende Afghaanse provincies heeft gewerkt.
Langs de andere kant zijn er geen bewijzen voorgelegd die enige vorm van bedreiging m.b.t tot
werkzaamheden als "politiecommandant" en "veiligheidsofficier" in de verschillende Afghaanse provincies
kunnen bevestigen; ter ondersteuning van deze visumaanvraag is geen enkel document ingediend dat
deze vaststelling kan bevestigen.
Het feit dat er een omlijsting van de vrijwilligerswerkzaamheden bij vzw "BIGHRO" een aanbevelingsbrief
BIGHRO vzw dd.1/09/2022, de brief van Amnesty International Vlaanderen dd.20/02/2022, een
deelnamecertificaat "Women rights training program" dd. 2/08/2018, een reeks van vrijwilligerswerk
gerelateerde foto's, een brief van vzw ADA dd.15/11/2022, 2 werk gerelateerde foto's van de vader van
betrokkene, een certificaat van "Ministry of economy Afghanistan Youth Social Service & Cultural

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT