Arrêt Nº297463 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 22/11/2023

Judgment Date22 novembre 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number297463
CourtIIde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
X - Pagina 1
nr. 297 463 van 22 november 2023
in de zaak RvV X / II
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat E. STESSENS
Colburnlei 22
2400 MOL
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Surinaamse nationaliteit te zijn, op 5 april 2023 heeft
ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 10 maart 2023 waarbij de aanvraag
om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
onontvankelijk verklaard wordt.
Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 3 mei 2023 met refertenummer X
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 27 september 2023, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 oktober
2023.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KIWAKANA loco advocaat E.
STESSENS en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaten C. DECORDIER en T. BRICOUT verschijnt
voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
1.1. Verzoekster diende op 10 september 2019 een verzoek om internationale bescherming in. Op 14
februari 2020 werd een beslissing genomen tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te
verlaten (bijlage 26quater), waarbij werd vastgesteld dat Nederland de verantwoordelijke lidstaat is.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT