Arrêt Nº297462 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 22/11/2023

Judgment Date22 novembre 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number297462
CourtIIde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
X - Pagina 1
nr. 297 462 van 22 november 2023
in de zaak RvV X / II
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat P. HUGET
Regentschapsstraat 23
1000 BRUSSEL
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 25 juni 2023 heeft
ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing
van 30 mei 2023 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13).
Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 29 juni 2023 met refertenummer X
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 27 september 2023, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 oktober
2023.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT.
Gehoord de opmerkingen van advocaat P. HUGET, die verschijnt voor de verzoekende partij en van
advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
1.1. Aan verzoeker werd op 19 juli 2019, op 22 oktober 2022 en op 30 april 2023 telkens een bevel om
het grondgebied te verlaten afgegeven (bijlage 13).
1.2. Op 30 mei 2023 wordt hem nogmaals een bevel om het grondgebied te verlaten afgegeven (bijlage
13). Dit is de thans bestreden beslissing, die als volgt gemotiveerd is:
Aan de Heer, die verklaart te heten;

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT