Arrêt Nº297459 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 22/11/2023

Judgment Date22 novembre 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number297459
CourtIIde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
X - Pagina 1
nr. 297 459 van 22 november 2023
in de zaak RvV X / II
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat P. ROELS
Graanmarkt 17
9300 AALST
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Braziliaanse nationaliteit te zijn, op 24 mei 2023 heeft
ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 24 april 2023 tot het opleggen van
een inreisverbod.
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 27 september 2023, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 oktober
2023.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT.
Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat P. ROELS verschijnt voor de
verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaten C. DECORDIER en T. BRICOUT
verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
1.1. Verzoeker wordt op 15 februari 2022 voor het eerst aangetroffen op het grondgebied. Er wordt hem
een bevel om het grondgebied te verlaten afgegeven (bijlage 13). Dit bevel wordt op 23 februari 2022
herbevestigd.
1.2. Op 24 april 2023 wordt verzoeker door de politie tegengehouden. Op 24 april 2023 wordt hem een
bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering afgegeven (bijlage
13septies). Er wordt hem eveneens een inreisverbod van drie jaar opgelegd (bijlage 13sexies). Dit is de
bestreden beslissing, die als volgt gemotiveerd is:

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT