Arrêt Nº291318 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/06/2023

CourtIVe KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Judgment Date30 juin 2023
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number291318
RvV X - Pagina 1
nr. 291 318 van 30 juni 2023
in de zaak RvV X / IV
In zake: X
Gekozen woonplaats: Op zijn gekozen woonplaats bij
advocaat J. BEL
Statieplaats 6-7
8630 VEURNE
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE VOORZITTER VAN DE IVE KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 24 maart 2023 heeft
ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van
27 februari 2023.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gezien het verzoek en de instemming om gebruik te maken van de louter schriftelijke procedure met
toepassing van artikel 39/73-2 van voormelde wet.
Gelet op de beschikking van 16 mei 2023 waarbij het sluiten van de debatten wordt bepaald op
25 mei 2023.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
De verzoekende partij verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn in 2003.
De verzoekende partij verklaart het Rijk te zijn binnengekomen op 11 maart 2022. Op 14 maart 2022 dient
de verzoekende partij een verzoek om internationale bescherming in.
Op 27 januari 2023 wordt de verzoekende partij gehoord op het Commissariaat-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het Commissariaat-generaal).
Op 27 februari 2023 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de
commissaris-generaal) een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de
subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de bestreden beslissing:
“A. Feitenrelaas
RvV X - Pagina 2
U verklaart de Afghaanse nationaliteit te hebben, afkomstig te zijn uit het dorp Gagra, gelegen in het
district Haskamina, in de provincie Nangarhar. U bent Pashtoun van ori gine en soenitisch moslim. U heeft
drie jongere broers, waarvan één reeds is overleden, en vier jongere zussen. U ging naar school, hielp
uw vader soms in zijn winkel en ging ook naar de madrassa. Uw vader had een atelier waar hij auto’s
repareerde. Af en toe kwamen ook Talibanleden in de winkel van uw vader en vroegen ze hem om u met
hen mee te sturen. Uw vader weigerde die verzoeken.
Op een dag spoorde de Qari van uw madrassa de leerlingen aan om de jihad te doen en zich bij de
Taliban aan te sluiten. Toen u dit aan uw vader vertelde ging hij daarmee niet akk oord en zocht hij de Qari
op, waarop een discussie ontstond tussen uw vader en de Qari. Die discussie escaleerde in een ruzie
waarop uw vader de Qari sloeg. De volgende dag werd u door een dorpeling uit school gehaald en naar
hem thuis gebracht in het dorp. ’s Avonds kwam uw vader u daar halen en was hij duidelijk gewond. De
Taliban waren uw vader komen opzoeken in zijn winkel en hebben hem geslagen als vergelding op de
slagen die hij had toegediend aan de Qari. Ze dreigden ermee dat ze u nu gedwongen zouden meenemen.
Toen u vader u die dag kwam halen, bracht hij u naar het huis van uw maternale nonkel in Angor Bagha.
U verbleef daar twaalf dagen, gedurende dewelke uw vader uw vlucht door middel van een smokkelaar
regelde. Na die twaalf dagen verliet u het huis van uw maternale nonkel en vertrok u naar Kabul, vanwaar
u vervolgens naar Europa reisde. U diende uw verzoek tot internationale bescherming in België in op 14
maart 2022.
Na uw vertrek is de Taliban nog meerdere keren naar uw ouderlijk huis en uw vaders winkel gekomen op
zoek naar u. Uw moeder, broers en zussen zijn een aantal maanden na uw vertrek uit uw ouderlijk huis
verhuisd naar het huis van uw maternale nonkel in Angor Bagha, waar ze momenteel nog wonen. Uw
vader heeft een aantal maanden na uw vertrek Afghanistan ook verlaten en verblijft momenteel in
Pakistan.
Ter staving van uw verzoek legde u na het persoonlijk onderhoud nog een kopie van uw paspoort en een
kopie van uw taskara neer.
B. Motivering
Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst
worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere
procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw
hoofde heeft kunnen vaststellen.
Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van
onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden
en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.
Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk hebt gemaakt dat u
een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie koestert of een reëel
risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming loopt.
Uw verklaringen over uw problemen met de Taliban zijn immers vaag, onvolledig en weinig plausibel.
Vooreerst kan u weinig tot geen informatie geven over de huidige situatie van uw vader. U kon namelijk
geen antwoord geven op de vraag of uw vader nog ooit is teruggekeerd naar uw dorp toen u 12 dagen
ondergedoken leefde bij uw nonkel en na uw vertrek (CGVS, p. 13-14). Aangezien u geregeld in contact
staat met het thuisfront in Afghanistan (CGVS, p. 5) en aangezien het conflict tussen uw vader en de Qari
de hoofdreden is voor uw problemen met de Taliban, wordt u verondersteld te weten waar uw vader heeft
verbleven na het conflict met de Qari en de Taliban en ook na uw vertrek. Op zijn minst wordt u verwacht
inspanningen te leveren om deze informatie te verkrijgen. De inschatting van de levensomstandigheden
van uw vader en andere familieleden in Afghanistan na uw vertrek zijn namelijk van doorslaggevend
belang om te kunnen concluderen dat er een gegronde vrees voor vervolging of reëel risico op ernstige
schade aanwezig zou kunnen zijn. Bijgevolg stroken uw acties niet met uw beweerde vrees voor
vervolging.
Verder zijn uw verklaringen over het algemeen vaag, onvolledig en inconsistent.
U verklaarde dat de Taliban meerdere keren in de winkel van uw vader kwamen om te vragen naar u
(CGVS, p. 11-12). Toen u werd gevraagd waarom ze u specifiek wouden rekruteren, zei u dat de Taliban
eender wie meenamen die ze wilden meenemen (CGVS, p. 12). U vertelde oo k dat als ze iemand wilden,
ze die gewoon gedwongen meenamen en dat dat vaak gebeurde (CGVS, p. 9). Waarom u dan nooit
eerder werd meegenomen, is onduidelijk en werd in uw verklaringen onvoldoende uitgeklaard.
Bovendien verklaarde u dat de Taliban rond gingen in uw dorp om mensen te rekruteren en mee te
nemen en verklaarde u dat ze in mensen hun huizen kwamen (CGVS, p. 8). Toen u echter werd gevraagd
om dit te verduidelijken of concrete voorbeelden te geven, bleven uw verkl aringen vaag en niet consistent.
U kon geen voorbeelden geven van specifieke huizen of families waar de Taliban langskwamen. In een
hechte dorpsgemeenschap is het echter niet plausibel dat u geen families bij naam kent waar dit is
voorgevallen.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT