Arrêt Nº287051 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/03/2023

Judgment Date31 mars 2023
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number287051
CourtConseil du Contentieux des Etrangers (France)
RvV X - Pagina 1
nr. 287 051 van 31 maart 2023
in de zaak RvV X / XI
In zake: X
Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. VAN DER BEKEN
Wolstraat 10
1000 BRUSSEL
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE XIeKAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 7 november 2022
heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
van 6 oktober 2022.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 12 december 2022 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
27 januari 2023.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN loco advocaat D. VAN
DER BEKEN , en van attaché M. SOMMEN, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen België binnenkwam op 10 oktober 2020, diende op 20
november 2020 een verzoek om internationale bescherming in.
Op 23 november 2020 stelde de Dienst Voogdij een voogd aan gedurende verzoekers minderjarigheid.
1.2. Verzoekers vingerafdrukken werden op 14 september 2020 in Italië afgenomen (Eurodac).
1.3. Op 6 oktober 2022 nam de commissaris-generaal een beslissing tot weigering van de
vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus.
RvV X - Pagina 2
Deze beslissing, die verzoeker bij aangetekende brief van 7 oktober 2022 ter kennis werd gebracht, is de
bestreden beslissing die luidt als volgt:
“Asielaanvraag: 20/10/2020
Overdracht CGVS: 22/03/2021
Je had een persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
(CGVS) op 13 mei 2022 van 9.08 uur tot 12.28 uur. Je werd bijgestaan door een tolk die het Pasjtoe
machtig is. Jouw voogd, Mevr. Elodie Coen en jouw advocaat, meester Davy Van Der Beken, waren
gedurende het volledige persoonlijk onderhoud aanwezig.
A. Feitenrelaas
Volgens jouw verklaringen ben jij Afghaans staatsburger en ben je Pasjtoen en soennitisch moslim. Je
bent afkomstig van het dorp Gulali in het district Ghanikhel van de provincie Nangarhar. Je bent tot de
zevende of achtste graad naar school geweest en je ging naar de madrassa van kleins af aan.
Je vader werkte als tankwagenchauffeur voor de Amerikanen. Op een dag, vijf en een half jaar geleden,
ging je vader naar de moskee om er te bidden. De taliban schoten hem neer en lieten een brief achter.
De talibanleden zeiden aan de imam en andere aanwezigen dat je vader neergeschoten was omdat hij
voor de Amerikanen werkte en omdat hij een spion was voor de Amerikanen. Na het overlijden van je
vader begon je broer als spion voor de National Directorate of Security (NDS) te werken. Hij deed dit
gedurende twee jaar en was tegelijkertijd ook landbouwer. Op een dag, ongeveer twee jaar geleden, v roeg
je moeder om naar je broer te gaan, naar de velden, om hem hulp aan te bieden. Toen je daar aankwam
zag je dat talibanleden je broer wilden meenemen. De talibanleden zagen jou ook en één van hem be gon
achter jou te lopen. Je liep naar huis en deed de deur achter jou op slot. Je vertelde alles aan je moeder.
s ’Avonds klopte er iemand op de deur. Je ging via de gevel van de buren naar het huis van je oom langs
moederszijde. Ondertussen doorzochten talibanleden je huis, op zoek naar jou. Je oom nam contact op
met je andere maternale oom, die in Jalalabad woont. Je ging met de auto naar jouw oom in Jalalabad.
De volgende dag nam je oom opnieuw contact met je op en hij vertelde dat je broer doodgeschoten was
door de taliban en dat twee andere jongens ook vermoord waren. Hij zei ook dat de taliban jou zocht en
hij vroeg aan zijn broer om zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor jou. Je oom besloot je weg te
sturen. Twee dagen na je vertrek haalde je oom je moeder naar Jalalabad. Je verliet Afghanistan twee
jaar voor je aankomst in België en je reisde via Iran, Turkije, Griekenland, Macedonië, Servië, Bosnië,
Kroatië, Slovenië, Italië en Frankrijk naar België. Op 20 oktober 2020 diende je een verzoek om
internationale bescherming in.
Ter staving van je verzoek leg je je taskara, de taskara van je vader, het rijbewijs van je vader, een
tewerkstellingsattest van je vader, een kaart van Mensel JV van je vader, een kaart van Helper
Construction Group van je vader, een kaart van Fob Fenty van je vader, een kaart van Red Bobtail
Transportation van je vader, zes foto’s van je vader, een foto van het graf van je vader en twee foto’s van
het graf van je broer, een brief van de taliban en een verzendingsbewijs. Op 7 juni 2022 bezorgde je
advocaat een nota met opmerkingen met betrekking tot de algemene veiligheids- en socio-economische
situatie in Afghanistan aan het CGVS.
B. Motivering
Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de
gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in jouw hoofde, als niet-begeleide
minderjarige, bijzondere procedurele noden kunnen worden aangenomen.
Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er jou in het kader van de behandeling van
jouw verzoek door het Commissariaat-generaal steunmaatregelen verleend.
Meer bepaald werd er jou een voogd toegewezen die je bijstaat in het doorlopen van de asielprocedure;
werd het persoonlijk onderhoud afgenomen door een gespecialiseerde protection officer, die binnen de
diensten van het Commissariaat-generaal een specifieke opleiding volgde om minderjarigen op een
professionele en verantwoorde manier te benaderen; heeft het persoonlijk onderhoud plaatsgevonden in
het bijzijn van jouw voogd en advocaat in de mogelijkheid verkeerden om opmerkingen te formuleren en
stukken neer te leggen; en werd er bij de beoordeling van jouw verklaringen rekening gehouden met jouw
jeugdige leeftijd en maturiteit, evenals met de algemene situatie in jouw land van herkomst.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT