Arrêt Nº283202 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 16/01/2023

Judgment Date16 janvier 2023
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number283202
CourtConseil du Contentieux des Etrangers (France)
RvV X en RvV X - Pagina 1 van 20
nr. 283 202 van 16 januari 2023
in de zaken RvV X en RvV X / XI
Inzake: 1. X
2. X
Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS
Lange Lozanastraat 24
2018 ANTWERPEN
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE XIde KAMER,
Gezien de verzoekschriften die X en X, die verklaren van Libische nationaliteit te zij n, op 14 oktober 2022
hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 22 september 2022.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de administratieve dossiers.
Gelet op de beschikkingen van 6 december 2022 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
19 december 2022.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken H. CALIKOGLU.
Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat D. GEENS verschijnt voor de
verzoekende partijen en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
1.1. Verzoekende partijen dienen op 14 april 2021 een verzoek om internationale bescherming in.
Verzoekende partijen werden gehoord op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen (hierna: het CGVS) op 9 augustus 2022.
1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal)
neemt op 22 september 2022 de beslissingen tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering
van de subsidiaire beschermingsstatus.
RvV X en RvV X - Pagina 2 van 20
De bestreden beslissing genomen ten aanzien van eerste verzoekende partij luidt als volgt:
“A. Feitenrelaas
Volgens uw verklaringen heeft u de Libische nationaliteit en bent u op (…) 1972 geboren in Tripoli, Libië.
U bent moslim en Amazigh. U groeide op in Zuara. U huwde in 2006 met S. K. M.T. (o.v.(…)). U behaalde
uw diploma in de sociologie en ging vervolgens als leerkracht aan de slag.
In 2015 opende u een pizzeria in Zuara. B., een man van Turkse afkomst die vroeger bij u had gewerkt,
had eveneens een baantje als tolk voor een militie die de controle over de haven heeft en zich bezighoudt
met oliesmokkel. Deze militie had een afspraak met Turken om olie aan hen te leveren. De Turken hadden
echter een betere deal gevonden en wilden niet meer met de militie samenwerken. Toen een Turkse
tanker langs kwam gevaren, zijn drie militieleden samen met B. naar de boot gevaren. Ze bedreigden de
bemanning en eisten dat deze hun thuisbasis belde om mee te delen dat ze de olie hadden ontvangen en
dat het geld hiervoor, 1 miljoen dollar, overgeschreven kon worden. B. en de drie anderen gingen naar
het geldtransferkantoor in Zuara om het geld te halen. De man had slechts 250 000 dollar voorhanden,
dus stuurde hij de mannen voor de resterende 750 000 dollar naar Tripoli waar ze dit konden ophalen.
Het geld werd uitbetaald. Ondertussen had het geldtransferkantoor in Turkije de overschrijving van de 1
miljoen dollar tegengehouden, aangezien ze niet wilden betalen voor olie die ze in werkelijkheid nooit
ontvangen hadden. Het geldtransferkantoor in Zuara had bijgevolg 1 miljoen van haar eigen geld
uitbetaald aan de militie en wilde dit logischerwijze terug.
Drie dagen na het incident, op 3 januari 2021, kwam er iemand naar uw restaurant die wilde weten waar
B. was. U had al een tijdje niets van de man gehoord dus u wist het niet. Twee dagen later stonden ze
opnieuw in uw restaurant. Het kwam tot een woordenwisseling. U probeerde B. te bellen, maar zijn
telefoon was afgesloten. Men dreigde ermee uw huis in brand te steken waarna u besloot uw vrouw en
kinderen naar haar familie te sturen. U pendelde zelf tussen de verschillende woningen van uw
familieleden. Op 8 januari kreeg u telefoon van uw buurman die u wist te vertellen dat er mensen in uw
appartement hadden ingebroken omdat ze dachten dat B. zich daar schuilhield. Dit was B. ter ore
gekomen en hij belde u op 10 januari zelf op. Hij zou u 50 000 dollar opsturen die u aan de militie van de
geldtransfer diende te overhandigen in de hoop dat ze u dan zouden met rust laten. U overhandigde het
geld maar op 15 januari werd u op straat tegengehouden door de militie en meegenomen. U werd
hardhandig bejegend; de militieleden waren er van overtuigd dat u onder een hoedje speelde met B. en
wist waar hij was. U werd tijdens uw detentie door B. opgebeld. U zei dat hij de militie een miljoen moest
betalen en geen 50 000 dollar. B. beloofde het resterende geld dat in zijn bezit was, 200 000 dollar, aan
de militieleden over te maken. U werd vrijgelaten. Het geld werd u via via overhandigd en u leverde het af
aan de militie. Ze waren nog steeds niet tevreden omdat er nog 750 000 dollar ontbrak. U kreeg een
maand de tijd om de Turk op te sporen. U ging naar Tripoli op zoek naar de man, maar u kon hem niet
lokaliseren. Na twee weken gaf u uw zoektocht op en besloot u het land te verlaten. U belde iemand op
in Tripoli en gaf hem de opdracht een boot voor u te kopen. De man tikte een Amerikaanse jacht op de
kop voor 60 000 dollar. U zocht een familie die de helft wilde betalen en eveneens het land wenste te
verlaten. U verliet samen met uw gezin op 17 of 18 maart 2021 het land. Op zee werden jullie opgepikt
door de Italiaanse marine en naar de kust gebracht. Julie reisden via Frankrijk naar België waar u op 10
april 2021 aankwam, u diende op 14 april 2021 een verzoek om internationale bescherming in. Een tijdje
later werd in Libië uw appartement beschoten.
Ter staving van uw verzoek legt u een onvolledige kopie neer van uw paspoort, van het paspoort van uw
echtgenote en van de paspoorten van uw kinderen, vertalingen van geboorteakten, huwelijksakte en
uittreksel van het familieregister (d.d. 9/9/2020), kopieën van de geboorteakten van de gezinsleden
(11/8/2022), foto’s van de beschieting van het huis na jullie vertrek, een verklaring van de sheikh van de
wijk in verband met de beschieting.
B. Motivering
Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst worden
vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere procedurele noden
kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw hoofde heeft kunnen
vaststellen.
Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van
onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden
en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.
Er dient te worden vastgesteld dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u daadwerkelijk een gegronde
vrees voor persoonlijke en systematische vervolging hoeft te koesteren zoals bedoeld in de
vluchtelingenconventie of dat u een reëel risico zou lopen op ernstige scha de zoals bepaald in de definitie
van subsidiaire bescherming.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT