Arrêt Nº278699 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 13/10/2022

Judgment Date13 octobre 2022
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number278699
RvV X - Pagina 1 van 23
nr. 278 699 van 13 oktober 2022
in de zaak RvV X / XI
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat K. VERHAEGEN
Rotterdamstraat 53
2060 ANTWERPEN
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, XIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 6 april 2022 heeft
ingediend tegen de beslissing van de commissaris -generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van
3 maart 2022.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 5 augustus 2022 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 september
2022.
Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. MAES.
Gehoord de opmerkingen van advocaat B. LOOS, die loco advocaat K. VERHAEGEN verschijnt voor de
verzoekende partij, en van attaché H. NUYTS, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
Verzoeker dient op 10 november 2020 een verzoek om internationale bescherming in.
Hij wordt op 9 februari 2022 gehoord op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen (hierna: het CGVS).
De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal)
neemt op 3 maart 2022 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de
subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:
RvV X - Pagina 2 van 23
“A. Feitenrelaas
U verklaart Pasjtoen van origine te zijn en afkomstig te zijn uit het dorp Char Toot in het district Kalakan
van de provincie Kaboel. U bent geboren in Pakistan en woonde er tot 2016 in een vluchtelingenkamp in
Haripoor in de provincie Khyber Pakhtunkhwa. In 2016 keerde u met uw familie terug naar Afghanistan
vanwege de houding van de Pakistaanse autoriteiten en burgers ten aanzien van Afghaanse vluchtelingen
na een aanslag op een middelbare school in Peshawar waarbij meer dan honderd slachtoffers vielen,
onder wie de meesten kinderen.
De taliban kwam wekelijks naar de moskee in jullie dorp. Enkele maanden na aankomst in jullie dorp
Char Toot werd uw broer [E.], door jullie thuis ook [M.] genoemd, aangesproken door de taliban met de
vraag hen te vervoegen. Vervolgens gebeurde er drie tot vier maanden niets. Op een dag werden uw
vader en broer aangesproken door de taliban aan de ingang van de moskee na afloop van het gebed.
Opnieuw vroegen zij uw broer om hen te vervoegen. Ditmaal zeiden uw vader en broer dat ze dit niet
wilden. De taliban zeiden op dreigende wijze: “we zullen wel zien”. Hierop gingen zij terug weg. Gedurende
vier tot zes maanden gebeurde er niets en werden jullie niet meer aangesproken door de taliban. Op een
nacht kwamen de taliban naar jullie huis en ontvoerden uw broer. Jullie hebben sindsdien niets meer van
hem vernomen.
Een jaar later achtte uw vader u oud genoeg om een doelwit van de taliban te vormen en regelde hij uw
reis naar Europa. U verliet het land in 2018 en kwam na verblijven van telkens ongeveer een half jaar in
Iran, Turkije, Griekenland en Servië in november 2020 in België aan. Op 10 november 2020 diende u een
verzoek om internationale bescherming in.
Ter staving van uw verzoek legt u de Pakistaanse vluchtelingenkaarten van u en uw familie, een
Pakistaanse elektriciteitsrekening, drie formulieren van het IOM aangaande jullie vrijwillige terugkeer naar
Afghanistan en de taskara van uw moeder neer.
B. Motivering
Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst
worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere
procedurele noden kunnenblijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw
hoofde heeft kunnen vaststellen.
Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van
onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden
en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.
Uit uw verklaringen blijkt dat u niet aannemelijk hebt gemaakt dat u Afghanistan diende te verlaten en/of
er niet naar terug zou kunnen keren uit een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Conventie
van Genève of dat u er een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in artikel
48/4, § 2, a) van de Vreemdelingenwet.
U verklaart gedwongen gerekruteerd te worden bij terugkeer naar Afghanistan. In 2017 hadden zij uw
oudste broer ontvoerd. Een jaar later werd u door uw vader het land uitgestuurd om gedwongen
rekrutering te vermijden. Na uw vertrek werden uw ouders door de taliban naar u gevraagd.
Vooreerst dient gewezen te worden op uw misleidende verklaringen met betrekking tot uw leeftijd. Zo
geeft u zelf aan op het persoonlijk onderhoud achttien of negentien jaar te zijn (CGVS, p. 3). Uit het
leeftijdsonderzoek uitgevoerd op 29 april 2021 anderhalf jaar voor uw persoonlijk onderhoud op het
CGVS blijkt echter dat uw leeftijd op 21,2 jaar werd geschat met een standaarddeviatie van 1,9 jaar. Uit
uw stelling achttien of negentien jaar te zijn, terwijl u volgens het leeftijdsonderzoek bijna 22 jaar bent,
blijkt dat u de Belgische asielautoriteiten tracht te misleiden, hetgeen uw algemene geloofwaardigheid niet
ten goede komt.
Voorts zijn uw verklaringen over de rekrutering van uw broer en de problemen van uw familie sinds uw
vertrek dermate vaag en inconsistent dat er geen geloof aan kan worden gehecht.
Over de problemen van uw broer legt u inconsistente verklaringen af. Over de tijdsbepaling van deze
problemen zegt u eerst dat uw broer één tot anderhalve maand na terugkeer naar Afghanistan voor het

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT