Arrêt Nº276495 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 25/08/2022

CourtIXde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtMOONEN N.
Judgment Date25 août 2022
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number276495
RvV X - Pagina 1
nr. 276 495 van 25 augustus 2022
in de zaak RvV X / IX
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
X
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Surinaamse nationaliteit te zijn, op 29 april 2022 heeft
ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de
staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 31 maart 2022 tot weigering van verblijf van meer dan drie
maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten.
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 3 mei 2022 met refertenummer X.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gezien de synthesememorie.
Gelet op de beschikking van 8 juli 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 augustus 2022.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat F. STOUTHUYSEN loco advocaat
J. POPPE en van advocaat A. DE WILDE, die loco advocaten S. VAN ROMPAEY en L. RAUX verschijnt
voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
Op 5 oktober 2021 dient verzoekster voor de tweede keer een aanvraag in tot het verkrijgen van een
verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, in functie van haar Nederlandse vader die in
België verblijft. Op 31 maart 2022 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie
een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te
verlaten (bijlage 20), aan verzoekster ter kennis gebracht op 2 april 2022.
Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt:
BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN ZONDER BEVEL
OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT