Arrêt Nº273519 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/05/2022

CourtIIde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtBEELEN M.
Judgment Date31 mai 2022
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number273519
RvV X - Pagina 1
nr. 273 519 van 31 mei 2022
in de zaak RvV X / II
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat S. SAROLEA
Rue de la Draisine 2 / 004
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, handelend in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigster van X
en die verklaart van Georgische nationaliteit te zijn, op 10 juni 2021 heeft ingediend om de schorsing
van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van
de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 10 mei 2021 waarbij de aanvraag om machtiging tot
verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ontvankelijk, doch
ongegrond wordt verklaard.
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 29 maart 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 mei 2022.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN.
Gehoord de opmerkingen van advocaat I. FONTIGNIE, die loco advocaat S. SAROLEA verschijnt voor
de verzoekende partij en van advocaat L. DE MAERTELAERE, die loco advocaten C. DECORDIER &
T. BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
1.1. Met de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 26
november 2020 wordt het verzoek om internationale bescherming dat de verzoekende partij indiende als
kennelijk ongegrond bevonden in toepassing van artikel 57/6/1, § 2, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet).

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT