Arrêt Nº273255 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 24/05/2022

CourtIIde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtDE MUYLDER S.
Judgment Date24 mai 2022
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number273255
RvV X - Pagina 1 van 12
nr. 273 255 van 24 mei 2022
in de zaak RvV X / II
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat R. AKTEPE
Amerikalei 95
2000 ANTWERPEN
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Surinaamse nationaliteit te zijn, op 23 maart 2022 heeft
ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de
staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 11 februari 2022 tot weigering van verblijf van meer dan drie
maanden.
Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 28 maart 2022 met refertenummer X.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gezien het verzoek en de instemming om gebruik te maken van de louter schriftelijke procedure met
toepassing van artikel 39/73-2 van voormelde wet.
Gelet op de beschikking van 28 april 2022 waarbij het sluiten van de debatten wordt bepaald op 9 mei
2022.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
1.1. De verzoekende partij verkrijgt op 27 augustus 2020 een visum voor studies aan de UGent. Zij reist
op 10 september 2020 de Europese Unie in via Schiphol en komt blijkens de gegevens van het
administratief dossier diezelfde dag in België aan.
1.2. Op 14 september 2020 meldt de verzoekende partij zich aan bij het gemeentebestuur van Bredene
om zich te laten inschrijven (bijlage 15). Blijkens een woonstcontrole verricht op 19 september 2020 woont
de verzoekende partij in bij haar nicht en diens echtgenoot. Deze echtgenoot staat blijkens de ingevulde
bijlage 3bis van 12 februari 2020 financieel garant voor de verzoekende partij.
1.3. Op 18 oktober 2021 gaat de verzoekende partij inwonen bij haar Nederlandse zus die sedert 29 juli
2021 in België verblijft.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT