Arrêt Nº273248 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 24/05/2022

CourtIIde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtDE MUYLDER S.
Judgment Date24 mai 2022
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number273248
RvV X - Pagina 1 van 8
nr. 273 248 van 24 mei 2022
in de zaak RvV X / II
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat V. CHRISTIAENS
Torhoutsesteenweg 335
8400 OOSTENDE
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn en te handelen in eigen
naam en als wettelijk vertegenwoordiger van haar minderjarig kind X, op 7 maart 2022 heeft ingediend
om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de
gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 11 februari 2022 tot afgifte van een bevel
om het grondgebied te verlaten.
Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 16 maart 2022 met refertenummer X.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gezien het verzoek en de instemming om gebruik te maken van de louter schriftelijke procedure met
toepassing van artikel 39/73-2 van voormelde wet.
Gelet op de beschikking van 28 april 2022 waarbij het sluiten van de debatten wordt bepaald op 9 mei
2022.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
Op 11 februari 2022 wordt de verzoekende partij het bevel om het grondgebied te verlaten gegeven. Dit
is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:
“[…]
Betrokkene werd gehoord door de politie van Oostende op 11.02.2022 en in deze beslissing werd
rekening gehouden met haar verklaringen.
Aan Mevrouw
Naam: T. (..).
Voornaam: A. (..)
Geboortedatum: X

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT