Arrêt Nº273110 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 23/05/2022

CourtIIde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtDE GROOTE C.
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number273110
RvV X - Pagina 1
nr. 273 110 van 23 mei 2022
in de zaak RvV X / II
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat A. EL MOUDEN
Emiel Banningstraat 6
2000 ANTWERPEN
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, op 28 januari 2022 heeft
ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de
staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 20 december 2021 die een einde stelt aan het recht op verblijf
van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21).
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 3 februari 2022 met refertenummer
X.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gezien de synthesememorie.
Gelet op de beschikking van 22 maart 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 april 2022.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE.
Gehoord de opmerkingen van advocaat I. EL MOUDEN, die loco advocaat A. EL MOUDEN verschijnt
voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaten C. DECORDIER en T.
BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
Op 4 februari 2016 dient de verzoekster, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, bij de Belgische
ambassade te Abidjan (Ivoorkust) een visumaanvraag in met het oog op de gezinshereniging met haar
echtgenoot, de heer A.B.R., die de Duitse nationaliteit heeft. Op 1 april 2016 wordt deze visumaanvraag
goedgekeurd.
RvV X - Pagina 2
Op 22 oktober 2018 geeft de procureur des Konings een negatief advies inzake de erkenning van de
huwelijksakte van de verzoekster.
Op 23 oktober 2018 weigert de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Lokeren de erkenni ng
van de buitenlandse huwelijksakte.
Op 12 februari 2019 vraagt de Dienst Vreemdelingenzaken aan de burgemeester van Lokeren om
volgende brief aan de verzoekster te betekenen:
(…)
Geachte mevrouw
In het kader van het onderzoek van uw dossier over de eventuele intrekking van uw verblijfsrecht en
overeenkomstig artikel 74/20, §2, tweede alinea van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen dat het volgende bepaalt:
Wanneer de minister of zijn gemachtigde een dergelijke beslissing overweegt te nemen, houdt hij
rekening met de aard en de hechtheid van de gezinsband van de betrokkene, met de duur van zijn verblijf
in het Rijk alsmede met het bestaan van familiebanden of culturele of sociale banden met zijn land van
herkomst.’, staat het u vrij om alle documenten die nuttig kunnen zijn voor uw dossier over te maken aan
het gemeentebestuur van uw woonplaats.
U dient deze documenten over te maken aan het gemeentebestuur van uw woonplaats, ten laatste 15
dagen na de betekening van dit schrijven.
(…)
De verzoekster nam op 14 februari 2019 kennis van deze brief.
Op 5 maart 2019 meldt de Dienst Andere Nationaliteiten van de stad Lokeren dat de verzoekster nog niet
is langs gekomen ondanks de betekende instructies van 14 februari 2019 en ondanks dat zij ten laatste
binnen de 15 dagen na de betekening bijkomende documenten diende binnen te brengen.
Op 15 januari 2021 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris (hierna: de gemachtigde)
tot de intrekking van het verblijfsrecht. Bij arrest met nummer 258 316 van 16 juli 2021 vernietigt de Raad
voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) deze beslissing.
Op 2 augustus 2021 vraagt de Dienst Vreemdelingenzaken aan de burgemeester van Lokeren om
volgende brief aan de verzoekster te betekenen:
(…)
Geachte mevrouw
In het kader van het onderzoek van uw dossier over de eventuele intrekking van uw verblijfsrecht
overeenkomstig artikel 74/20, §2, tweede alinea van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen dat het volgende bepaalt:
‘Wanneer de minister of zijn gemachtigde een dergelijke beslissing overweegt te nemen, houdt hij
rekening met de aard en de hechtheid van de gezinsband van de betrokkene, met de duur van zijn verblijf
in het Rijk alsmede met het bestaan van familiebanden of culturele of sociale banden met zijn land van
herkomst.’, staat het u vrij om binnen de 30 dagen na betekening (betekening + 30 dagen) van deze brief,
alle documenten die nuttig kunnen zijn voor uw dossier over te maken aan het gemeentebestuur van uw
woonplaats.
(…)
De verzoekster nam op 11 augustus 2021 kennis van deze brief.
Op 20 december 2021 beslist de gemachtigde opnieuw tot de intrekking van verzoeksters verblijfsrecht
als familielid van een burger van de Unie. Dit is de bestreden beslissing, die aan de verzoekster op
29 december 2021 ter kennis wordt gebracht. Deze beslissing is als volgt gemotiveerd:
(…)

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT