Arrêt Nº267568 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/01/2022

CourtIVde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtBIEBAUT J.
Judgment Date31 janvier 2022
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number267568
RvV X - Pagina 1
nr.
267 568
van
31 januari
2022
in de zaak RvV X / IV
In
zake:
1.
2. X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat
A.
SAKHI MIR
-
BAZ
Broustinlaan 88/1
1083 BRUSSEL
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Iraanse nationaliteit te zijn, op 28 juni 2021
hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 28 mei 2021.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 23 november 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
24 januari 2022.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat A. SAKHI MIR-BAZ en van
attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
De eerste bestreden beslissing ten aanzien van eerste verzoekende partij, T. A., luidt als volgt:
“A. Feitenrelaas
Volgens uw verklaringen bent u afkomstig uit Booshehr (Iran) en heeft u de Iraanse nationaliteit. Uw
vader is Koerd en uw moeder is Lor. Op X 1392 (Iraanse kalender, komt overeen met Xi 2013 in onze
kalender) trouwde u met E. K. M. (…) (O.V. (…)). U woonde in Iran in Karaj.
Op 9 ordibehest 1395 (2 mei 2016) begon u te werken bij het gemeentehuis van Karaj voor de
organisatie Fava die zich bezig houdt met informatietechnologie. Op 9 aban 1396 (31 oktober 2017)
begon u als toezichthouder te werken bij de Herasat (veiligheidsdienst) van diezelfde organisatie. Op 8
RvV X - Pagina 2
dey 1396 (29 december 2017) werd u opgebeld voor een dringende vergadering. Er waren op die
vergadering een twintigtal mensen aanwezig die allen voor Herasat werkten. Onder de aanwezigen
bevonden zich ook uw jeugdvriend M. A. (…) en diens vriend R. H. (…). Jullie werden toegesproken
door H. A. (…), die de baas van uw afdeling was en ook door de baas van Fava zelf. Hij vertelde jullie
dat er betogingen gaande waren in Iran en dat jullie de opdracht kregen om iets terug te geven aan jullie
land. Jullie dienden zich mengen onder de protesten en de deelnemers aan de betogingen te filmen met
behulp van een mobiele telefoon die de organisatie u zou bezorgen. Daarbij bedreigde hij jullie ook door
te stellen dat het afwijken van het bevel gevolgen zou hebben voor jullie. Hij liet ook verstaan dat de
operatie niet mocht verklikt worden en dat jullie er niet met jullie familie over mochten praten. Toen u dit
hoorde, was u gechoqueerd omdat u nooit had verwacht dat men zoiets van u zou vragen. Op 10 dey
1396 (31 december 2017) werd u thuis opgehaald. U ging naar de demonstratie op het Gohardasht
plein in Karaj en deed alsof u filmde, terwijl u dit in werkelijkheid niet deed. U liet de telefoon opzettelijk
vallen zodat hij vertrappeld raakte en u een excuus had waarom u geen beelden kon tonen. U kreeg
daarbij traangas in de ogen en meldde zich de volgende dag ziek op het werk. De secretaris van H. A.
(…), de heer I. (…), gaf u diezelfde avond een nieuwe opdracht via de telefoon. U weigerde en zei dat u
ziek was. De dag erna kwamen twee collega’s tijdens uw diensturen op bezoek om te kijken hoe het met
u ging, wat u verdacht vond. U bracht een doktersbriefje binnen en mocht een week uitzieken. Na die
week waren de rellen voorbij en ging u terug naar het werk. In khordad 1397 (mei-juni 2018) nam Iran
deel aan de wereldbeker voetbal. U kreeg van de heer I. (…) te horen dat u paraat moest staan voor het
geval er opnieuw betogingen zouden uitbreken. U worstelde met uzelf aangezien de mensen die u
filmde dreigden door uw schuld in gevaar te komen. U besloot tegen de heer A. (…) te zeggen dat u niet
wilde deelnemen. Toen u eind khordad 1397 (midden juni 2018) binnenging in zijn bureau, hoorde u hoe
uw baas uw collega’s M. A. (…) en R. H. (…) aan het uitschelden was. M. (…) en R. (…) werden
vervolgens verwijderd door ordehandhavers. U kreeg achteraf van de heer I. (…) te horen dat M. (…) en
R. (…) niet meer wilden meedoen aan de operaties. U hield zich een week tot tien dagen gedeisd en
probeerde M. (…) daarna te bellen. U kon hem echter niet bereiken. U ging naar het gemeentehuis van
Fardis, waar M. (…) en R. (…) werkten voor ze bij Herasat begonnen. U vroeg er als medewerker van
Herasat het telefoonnummer van R. (…) en M. (…) op en probeerde hen te bereiken. R.’s (…)
echtgenote vertelde u aan de telefoon dat R. (…) enkele dagen na het incident op het kantoor van jullie
baas een dagvaarding had ontvangen om zich aan te melden bij de Ettela’at. Sindsdien ontbrak elk
spoor van hem en op het politiekantoor werd haar verteld dat zijn naam niet op hun lijst stond. U maakte
zich zorgen over M. (…) en ging een dag later naar zijn huis. Daar was een rouwplechtigheid bezig
omdat M. (…) was komen te overlijden. M.’s (…) vader vertelde u toen dat hij zijn zoon op straat had
gevonden, doodgestoken met messteken. De politie beweerde dat het om een gewone vechtpartij ging,
maar niemand in de buurt had iets gemerkt of gehoord. In de portefeuille van zijn zoon had M.’s (…)
vader een dagvaarding gevonden van Ettela’at. Hij liet u de dagvaarding zien, deze kwam overeen met
wat de echtgenote van R. (…) had beschreven. U vermoedde dat M. (…) was vermoord door de
autoriteiten omdat hij geweigerd had de betogers te filmen. U besloot dat u zich moest verlossen van de
situatie voor ze ook u te pakken zouden krijgen. Minder dan een week later maakte u contact met een
smokkelaar, de heer Al. (…). Op 6 mordad 1397 (28 juli 2018) kreeg u op het werk te horen dat u zich
moest klaarhouden voor een nieuwe opdracht. Op 8 mordad 1397 (30 juli 2018) sloot u een contract met
de smokkelaar. U verkocht uw beide auto’s, uw huis en uw inboedel om de smokkelaar te kunnen
betalen. U droeg uw echtgenote op om alle noodzakelijke spullen in te pakken. U vroeg haar om u te
vertrouwen maar vertelde haar niet wat er precies was gebeurd. Op 11 mordad 1397 (2 augustus 2018)
vertelde de heer I. (…) u dat u die avond een nieuwe opdracht zou krijgen. U verhuisde terstond naar
het huis van uw schoonbroer in Karaj, nam een nieuw telefoonnummer, ging niet meer werken en kwam
zo weinig mogelijk buiten op publieke plaatsen. Op 29 mordad 1397 (20 augustus 2018) ontving uw
vader in uw naam een dagvaarding van de politie. U stelde vast dat de inhoud dezelfde was als degene
van M. (…) en R. (…). U besloot door te gaan met uw plan om het land te verlaten. Eind aban 1397
(november 2018), ongeveer vijf maanden nadat u voor het eerst met R.’s (…) echtgenote had gepraat,
belde u haar opnieuw op vanuit een telefooncel. Zij vertelde u dat R. (…) vier maanden spoorloos was
geweest. Toen kreeg ze telefoon van een onbekend nummer en werd haar opgedragen naar een adres
buiten de stad te gaan. Daar had ze R. (…) teruggevonden onder het bloed. In de maand die sindsdien
was verstreken, had hij nog maar een paar woorden tegen haar gezegd. Op 9 azar 1397 (30 november
2018) regelde de smokkelaar voor u een afspraak bij de Belgische ambassade. Op 19 azar 1397 (10
december 2018) bracht u uw documenten binnen bij de visumorganisatie VFS global. Twee dagen later
nam u een taxi naar Karaj omdat u medicatie nodig had voor uw echtgenote. In die apotheek ontmoette
u A. R. (…), een voormalige collega. Hij zei dat de mensen bij Herasat naar u hadden gevraagd en dat
als een van de collega’s u zag, die dat bij Herasat moest melden. U besloot uit voorzorg te verhuizen
naar Chamestan, in het noorden van Iran, waar u in de leegstaande villa van een vriend kon intrekken.
Begin esfand 1397 (eind februari 2019) kreeg u te horen dat jullie paspoorten klaar lagen bij VFS global.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT