Arrêt Nº265573 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 15/12/2021

CourtIVde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtPOLLET K.
Judgment Date15 décembre 2021
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number265573
RvV X - Pagina 1
nr. 265 573 van 15 december 2021
in de zaak RvV X / IV
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat G. JORDENS
De Wynantsstraat 23
1000 BRUSSEL
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Colombiaanse nationaliteit te zijn, op 4 oktober 2021
heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris -generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 31 augustus 2021.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 9 november 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
9 december 2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. POLLET.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL loco
advocaat G. JORDENS en van attaché B. VANDENHAUTE, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
1.1. Verzoekster, die verklaart de Colombiaanse nationaliteit te bezitten, dient een verzoek om
internationale bescherming in op 24 september 2019.
1.2. Op 10 mei 2021 wordt verzoekster gehoord door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen
en de Staatlozen (hierna ‘het CGVS’), bijgestaan door een tolk die het Spaans machtig is en in
aanwezigheid van haar advocaat.
1.3. Op 31 augustus 2021 neemt de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
(hierna ‘de commissaris-generaal’) de bestreden beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en
van de subsidiaire beschermingsstatus.
RvV X - Pagina 2
De bestreden beslissing luidt als volgt:
A. Feitenrelaas
U verklaart de Colombiaanse nationaliteit te hebben en u bent geboren te Palmira (dep. Valle del
Cauca). In diezelfde gemeente groeide u op in de wijk Coronado en u liep er school tot de derde graad
van het middelbaar. U volgde eveneens een opleiding bedrijfsbeheer maar kon deze niet afronden
omwille van gezondheidsproblemen. Verder maakte uw moeder deel uit van de lokale
gemeenschapsraad of Junta de Accion Comunal (voorts “JAC”) en hield ook u zich bezig met sociale
activiteiten in de buurt. U had één broer, twee zussen en één halfbroer aan vaders kant. Uw volledige
broer stierf ongeveer in 2001 tijdens zijn werkzaamheden als mecanicien en uw oudste zus overleed
t.g.v. een verdrinkingsincident toen u 21 was. Uw andere zus, A., is momenteel woonachtig in Bogota en
uw halfbroer J. A. woont allicht in Ibague (dep. Tolima) maar met hem heeft u weinig contact.
Op uw 16de leerde u E. A. M. H. kennen en op uw 18de begonnen jullie een relatie. Jullie kregen samen
drie zonen: J. E. (°1994), J. C. (°1996) en J. D. (°1998). Toen u 21 jaar oud was, verhuisde u met het
gezin naar Medellin (dep. Antioquia) waar u en uw partner een fabriek runden die motorhelmen, vesten
en veiligheidsriemen vervaardigde. Toen u 32 jaar oud was, gingen jullie zich terug in Palmira vestigen.
Twee jaar later verhuisden u en uw gezin opnieuw omwille van de vele sociale conflicten in uw wijk.
Ditmaal gingen jullie naar Puerto Ordaz in Venezuela, waar u gedurende 12 jaar gewoond heeft. U
vertoefde op legale wijze in het land met uw Colombiaanse paspoort en een jaarlijks vernieuwbare
verblijfsstatus. In deze hele periode keerde u eenmaal terug naar Colombia omwille van medische
redenen. Verder had u in Venezuela geen relatie meer met Eduard maar jullie bleven wel in hetzelfde
huis wonen vanwege de kinderen. Qua werk baatte u er een videotheek uit waar ook typisch
Colombiaanse etensgerechten verkocht werden. Vanaf 2017 begon de Venezolaanse regering zich
tegen alle handelszaken in uw buurt in Puerto Ordaz te kanten en werden alle plaatselijke bedrijfjes in
brand gestoken en gesloopt. U kreeg toen te kampen met bedreigingen en ook met de algemene
inflatie. Omwille van voorgaande stuurde u eerst uw kinderen en uw ex-partner terug naar Colombia.
Zelf keerde u in november 2018 terug naar uw geboorteland.
U vestigde zich opnieuw in uw ouderlijk huis in de wijk Coronado te Palmira. Sindsdien ging u niet meer
officieel werken maar nam u wel opnieuw de draad op van uw activiteiten in de buurt van voorheen. U
was actief als sociaal leider: onder de impuls van Dhr. J. M., voorzitter van de lokale JAC, riep u
plaatselijke jongeren bijeen voor sportactiviteiten zoals volleybal, voetbal of dans. Ook probeerde u
ervoor te zorgen dat de ze jongeren bezig waren met hun cultuur. Zo’n één, twee of drie keren per week
hield u zich bezig met dergelijke zaken.
Op 15 mei 2018, alvorens u teruggekeerd was vanuit Venezuela, werd een man genaamd O. A. C.
doodgeschoten in Coronado. Hij was de broer van uw schoonbroer, meer bepaald de broer van de
partner van uw zus A.; en hij werd gedood voor het huis van zijn moeder D. B. toen hij daar een auto
aan het herstellen was. De dader in kwestie was een crimineel bendelid gekend onder de alias N.. Hij
doodde O. A. omdat hij deze laatste beschuldigde van de moord op alias P., een ander bendelid, en ook
omdat O. A. geweigerd had om afpersingsgeld te betalen. Zijn moeder D., getuige van de moord op
haar zoon, diende hiervan een officiële klacht in bij het Colombiaanse parket, waarop N. werd
opgespoord, onder huisarrest geplaatst en vervolgens een gevangenisstraf opgelegd kreeg. Omwille
van D.’s parketaangifte begon N. zowel haar als haar hele familie, u en uw zus incluis, onder druk te
zetten. Hij hield bovendien ook niet van uw activiteiten als sociaal leider, waardoor zijn druk op u
toenam. U kreeg te maken twee dreigementen. In een weekend ongeveer in maart 2019 ontving u een
gesproken Whatsappbericht van N. waarin gezegd werd dat D. haar aangifte moest intrekken, zo niet
zou iedereen vermoord worden. Het volgende weekend bevonden uw moeder en uw zus zich bij u,
wanneer er net na de middag een onbekende, jonge motorrijder aan het huis kwam. Jullie drieën gingen
naar buiten, waarop deze persoon jullie tegemoet kwam, jullie begon uit te schelden en te bedreigen en
hierbij een wapen op jullie richtte. Hij gaf jullie te kennen dat D.’s klacht moest worden ingetrokken,
anders zou iedereen gedood worden. Vermits het parket en de politie in Colombia niets doen en geen
bescherming bieden, besloot u afstand te nemen van deze problemen, vroeg u een internationaal
paspoort aan uw vorige exemplaar bevond zich nog in Venezuela en bereidde u uw vertrek uit
Colombia voor. Uiteindelijk vertrok u op 8 april 2019.
U reisde met het vliegtuig via Madrid naar België, waar u op 9 april 2019 aankwam. Op 19 september
2019 ging u zich aanbieden bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en diende u er een verzoek om

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT