Arrêt Nº262373 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 18/10/2021

CourtIVde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtBIEBAUT J.
Judgment Date18 octobre 2021
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number262373
RvV X - Pagina 1
nr.
262 373
van
18 oktober
2021
in de zaak RvV X / IV
In
zake:
1.
2. X
Gekozen woonplaats:
t
en kantore van advocaat V.
HAUQUIER
Henri Jasparlaan 109
1060 BRUSSEL
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Georgische nationaliteit te zijn, op 30 maart 2021
hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 1 maart 2021.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 13 september 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 oktober
2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.
Gehoord de opmerkingen van de eerste verzoekende partij en haar advocaat V. HAUQUIER, die tevens
de tweede verzoekende partij vertegenwoordigt en van attaché H. NUYTS, die verschijnt voor de
verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. De bestreden beslissingen
1.1. De bestreden beslissing luidt ten aanzien van K. A. (verzoeker) als volgt:
“A. Feitenrelaas
U verklaart de Georgische nationaliteit te hebben en afkomstig te zijn uit Tbilisi. In het kader van uw
verzoek om internationale bescherming haalt u volgende feiten aan.
U was in Georgië actief als advocaat in het strafrecht. In 2007 verdedigde u P.K. (…) in zaak rond
sigarettensmokkel. U kwam tot een akkoord met G.C. (…), M.A. (…) en P.S. (…) over een voorwaardelijke
straf voor uw cliënt in ruil voor het verklikken van de andere smokkelaars. G.C. (…), M.A. (…) en P.S. (…)
RvV X - Pagina 2
hielden zich niet aan de afspraak en uw cliënt werd veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf. Daarop diende
u een aanklacht in tegen de drie mannen.
Naar aanleiding van deze zaak werd u in 2010 onterecht veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf wegens
fraude. U werd opgesloten in de gevangenis van Zugdidi. U verzette zich tegen uw straf en schreef
verschillende mensen aan. In 2013 werd u erkend als slachtoffer van slechte behandeling in de
gevangenis. U werd vrijgelaten en uw straf werd geschrapt uit het strafregister.
Na uw vrijlating zette u uw activiteiten als advocaat verder. U ging voort met uw aanklachten tegen G.C.
(…), M.A. (…) en P.S. (…). Op 20 november 2017 moest u bij het ministerie van Financiën verschijnen, u
had een afspraak met A.L. (…). In de gang van het ministerie kwam u echter G.C. (…) en
departementshoofd J. (…) tegen. Ze namen u mee naar het kantoor van J. (…) en deden de deur op slot.
Ze sloegen u en u viel flauw. Toen u wakker werd was u vastgebonden. C. (…) schold u uit en zei dat u
hen met rust moest laten, stoppen met uw aanklagen. Hij dreigde ermee u te vermoorden. Dan zei C. (…)
dat ze u zes maanden lang gevolgd en gefilmd hadden, ze lieten beelden zien waarop u en uw vrouw
seks hebben. Ze dreigden ermee die beelden op sociale media te zetten en om u te verkrachten en ook
dat te filmen en de beelden te verspreiden. Dan hield C. (…) een geweer in uw mond. Hij vroeg of u het
begrepen had. U beloofde hen te stoppen met uw aanklachten en zei dat u tijd nodig had om Georgië te
verlaten. U werd vrijgelaten.
Toen u thuiskwam zei u tegen uw vrouw dat jullie Georgië zo snel mogelijk moesten verlaten. Zes
maanden later, op 13 april 2018, vertrokken jullie richting Frankrijk. Nadat uw verzoek om internationale
bescherming in Frankrijk afgewezen werd, reisde u verder naar België. Op 20 november 2019 diende u
een verzoek in om internationale bescherming in België, samen met uw vrouw K., K. (…) (CG: 1926328B).
Op 22 november 2019 werd u in Brussel beroofd. Uw gsm met bewijsmateriaal in verband met uw
aanvraag werd gestolen.
In het kader van uw verzoek om internationale bescherming legt u volgende documenten neer.
Paspoorten, identiteitskaart, huwelijksakte, geboorteakte A. (…), certificaten advocatuur, resoluties parket
29.04.13 en 06.06.13, documentaire N.L. (…), Rapport Observatoire International des Avocats, document
oproep 20.11.2017, aanvraag Georgische documenten vanuit Frankrijk, volmacht Zeinab Panchulidze
10.9.2018, antwoord op aanvraag inlichtingen, schema Georgische politiek, uittreks elblanco s trafregister,
verklaring Z.K. (…), dossier aanval 23/11/2019, document ivm gevangenisstraf, brief van Z.K. (…), brief
aan P.O. (…), brief aan G. (…), brief onderzoek, brief parket, brief juridische bijstand, brief aan V. (…),
brief van P. (…), brief gevangenis, brief aan B. (…), brief aan Z.K. (…), brief probatie, brief parket, brief
parket, psychologisch attest.
B. Motivering
Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst worden
vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere procedurele noden
kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw hoofde heeft kunnen
vaststellen. Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader
van onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd
worden en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.
U vreest bij terugkeer naar Georgië dat u en uw familie vermoord zullen worden in opdracht v an G.C.(… ),
M.A. (…) en P.S. (…) (CGVS, p.11).
Bij KB van 15 december 2019 werd Georgië vastgesteld als veilig land van herkomst. Bovenstaande
brengt met zich mee dat het vermoeden geldt dat een verzoeker in veiligheid is in een veilig land van
herkomst. Het is bijgevolg aan de verzoeker om duidelijk aan te tonen dat, in zijn specifieke situatie, zijn
land van herkomst niet als veilig kan worden beschouwd.
Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in slaagt dit duidelijk aan te tonen.
Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij het
administratief dossier is gevoegd, blijkt dat Georgië een meerpartijenstelsel heeft waarin het politieke
debat vrij kan gevoerd worden. Volgens deze info won de Georgian Dream-coalitie op vreedzame en
regelmatige wijze de parlementsverkiezingen van 1 oktober 2012 en de presidentsverkiezingen van 27
oktober. Sinds deze verkiezingen in 2012 begon een hervorming van justitie met als doel een grotere
onafhankelijkheid en professionalisering van de rechterlijke macht. Verschillende bronnen bevestigen de
positieve evolutie op dit vlak.
Het CGVS betwist op dit moment niet dat u onterecht veroordeeld en opgesloten werd in 2010. Op dat
moment was Micheil Saakasjvili aan de macht. In 2013, na de overwinning van Georgian Dream-coalitie
onder leiding van Bidzina Ivanisjvili, werd u vrijgelaten en werd uw strafblad gezuiverd (doc. 6, 14). Uw
verklaringen worden gestaafd door de verschillende brieven en documenten die u voorlegt met betrekking
tot deze zaak, namelijk documenten 7, 8 en 17 tot en met 31 (CGVS, p.7-8). U beweert echter dat Ivanisjvili
en Saakasjvili op dezelfde manier werken en proberen advocaten te onderdrukken (CGVS, p.9). Dit staat
haaks op de informatie waarover het CGVS beschikt waarin gesteld wordt dat er sinds de verkiezingen in

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT