Arrêt Nº258361 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 19/07/2021

Judgment Date19 juillet 2021
CourtIVde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Judgement Number258361
Procedure TypePlein contentieux
RvV X - Pagina 1 van 33
nr.
258 361
van
19
juli
2021
in de zaak RvV X / IV
In zake:
1.
X
2. X
ten kantore van advocaat D.
VAN EENOO
Torhoutsestraat 307
8020 RUDDERVOORDE
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Salvadoraanse nationaliteit te zijn, op
27 maart 2021 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 25 februari 2021.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 25 mei 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 juni 2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat J. DIN, loco advocaat D. VAN
EENOO, en van attaché G. HABETS, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
1.1. Verzoeksters dienen op 8 november 2019 een verzoek om internationale bescherming in. Zij
worden gehoord op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het
CGVS) op respectievelijk 13 en 15 oktober 2020.
1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal)
neemt op 25 februari 2021 ten aanzien van elk van de verzoeksters een beslissing tot weigering van de
vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.
De eerste bestreden beslissing genomen ten aanzien van eerste verzoekster, F.G.J.Y., luidt als volgt:
“A. Feitenrelaas
RvV X - Pagina 2 van 33
U beweert de Salvadoraanse nationaliteit te bezitten. U bent afkomstig uit de hoofdstad San Salvador.
Toen u veertien jaar oud was werd u door de ex-vriend van uw tante ontvoerd en gedurende dertien
dagen vastgehouden en misbruikt. Op 9 april 2004 werd hij opgepakt. Hij werd door de rechtbank
veroordeeld tot een celstraf van 35 jaar, die hij op heden nog steeds uitzit. Een drietal jaar geleden
hoorde u van een vriend van uw tante die samen met hem heeft vastgezeten dat hij verteld had dat hij
snel zou vrij komen omdat hij een goede band heeft met de directeur. Sindsdien vernam u niets meer
van of over hem.
Op uw negentiende ontdekte u dat u gevoelens had voor vrouwen. Toen u in 2007 ging studeren aan de
universiteit van Santa Tecla leerde u L.H.S.M. (…) kennen en begon u met haar een relatie. In de loop
van 2016 trok zij bij u, uw moeder en uw zussen in.
Wegens uw seksuele geaardheid kreeg u soms op straat beledigingen naar uw hoofd geslingerd.
Een vijftal jaar geleden werd uw moeder schriftelijk bedreigd door bendeleden en afgeperst om renta te
betalen. Uw moeder diende hierop klacht in bij de politie, die een list met vals geld verzon om de daders
te klissen. De bendeleden konden echter ontkomen. Hierna werd er geen renta meer gevraagd aan uw
moeder.
Op 24 april 2016 werd uw stiefvader door onbekenden meegenomen uit het familierestaurant. De
volgende dag werd hij dood teruggevonden.
Op 28 september 2019 kwam een bendelid van MS uw moeder in haar zaak bedreigen. Het bendelid zei
dat hij de eigenaar van de zaak wou vermoorden en dat hij wist wie haar dochters waren omdat hij hen
had gezien in de zaak. De volgende dag kwam de schoonbroer van dit bendelid, die tevens zelf een lid
was van de bende MS, in jullie zaak langs en dreigde ermee uw neef, die bij jullie inwoonde en uw
moeder hielp in haar zaak, te vermoorden.
Hierna besloot u om samen met uw vriendin het land te verlaten omdat u vreest dat u hetzelfde zal
overkomen als uw vader. Daarnaast vreest u dat uw ontvoerder die momenteel in de gevangenis zit,
iemand zal sturen om u te doden.
Op 29 oktober 2019 verliet u samen met uw vriendin El Salvador. U vloog naar Frankrijk, waar u tot vier
november 2019 vakantie nam. Op 5 november reisde u met de bus door naar België, waar u op 6
november 2019 een verzoek om internationale bescherming indiende bij de Dienst Vreemdelingen-
zaken.
Ter staving van uw verzoek legt u volgende documenten neer: uw paspoort; uw identiteitskaart; een
attest van het Rode Kruis dd. 23.01.2020 waarin u de toestemming wordt gegeven om bij het Roze Huis
op consultatie te gaan; een attest van de organisatie ‘Maison Arc-en-Ciel’ dd. 02.10.2020 waarin
vermeld wordt dat u aan een informatiesessie van deze organisatie hebt deelgenomen; een kopie van
een vonnis van de derde kamer van de strafrechtbank in San Salvador dd. 10.12.2004; diverse foto’s
van u en uw partner; vliegtuigtickets.
B. Motivering
Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst
worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere
procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw
hoofde heeft kunnen vaststellen.
Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van
onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden
en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.
Na grondig onderzoek van de door u aangehaalde feiten en alle elementen aanwezig in het
administratieve dossier dient er te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om een vrees voor
vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade
zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.
RvV X - Pagina 3 van 33
Vooreerst dient te worden opgemerkt dat uw directe vluchtaanleiding, het incident met “El Tombac” en
zijn schoonbroer, niet geloofwaardig is. U stelt in verband hiermee dat een bendelid genaamd “El
Tombac” op 28 september 2019 langskwam in de zaak van uw moeder en dat hij op zoek was naar de
eigenaar omdat hij die wou vermoorden (zie notities persoonlijk onderhoud CGVS dd. 13.10.2020
(verder CGVS), p. 9). Toen uw moeder hem antwoordde dat zij de eigenaar niet was, zei hij dat hij wist
wie haar dochters waren omdat hij hen in de zaak had gezien en dat ze mooi waren (zie CGVS, p. 9 en
14). De volgende dag kwam een ander bendelid langs in de zaak van uw moeder die zei dat hij de
schoonbroer van “El Tombac” was en dat hij “de zwarte”, uw neef, wou vermoorden (zie CGVS, p. 9 en
14).
Ten eerste is het vreemd dat uit uw verklaringen blijkt dat uw moeder en uw zussen nog steeds op
hetzelfde adres in San Salvador verblijven als waar u met hen woonde, hoewel zij net als u door “El
Tombac” werden bedreigd (zie CGVS, p. 6, 10 en 14). Uw moeder heeft deze “El Tombac” ook niet
meer gezien sinds september 2019 en afgezien van een incident waarbij de zaak van uw moeder voor
890 dollar werd opgelicht door iemand die zich voordeed als een drankenverkoper, is er sindsdien niets
meer gebeurd (zie CGVS, p. 10). Nochtans bleven de beide zaken van uw moeder ook na september
2019 actief en bestaan ze op heden nog, hoewel “El Tombac” dus expliciet zocht naar de eigenaar van
de zaak van uw moeder (zie CGVS, p. 6, 9 en 10). Indien “El Tombac” uw moeder en uw neef werkelijk
naar het leven stonden en “El Tombac” ook uw zussen viseerde, is het vreemd dat niemand van hen
deze bendeleden sinds september 2019 nog hebben gezien.
Daarnaast is het vreemd en ongeloofwaardig dat het bendelid “El Tombac” die de eigenaar van de zaak
van uw moeder blijkbaar wou vermoorden, niet zou weten dat uw moeder de eigenaar is van deze zaak.
Dit is des te vreemder aangezien hij, net nadat ze hem verklaard had dat zij de eigenaar niet was, uw
moeder ermee confronteerde dat hij wist wie haar dochters waren omdat hij hen in de zaak had gezien
(zie CGVS, p. 9). Indien “El Tombac” wist wie haar dochters waren, kan er redelijkerwijze worden
aangenomen dat hij ook zou weten dat uw moeder de eigenaresse van de zaak was die door hem werd
gezocht.
Bovendien is het uit uw verklaringen niet duidelijk waarom jullie door “El Tombac” en zijn schoonbroer
worden vervolgd. Zo is het vreemd en ongeloofwaardig dat “El Tombac” eerst uw moeder bedreigt door
te stellen dat hij de eigenaar van de zaak wil vermoorden en meteen daarna verwijst naar haar mooie
dochters (zie CGVS p. 9 en zie supra). Gevraagd waarom “El Tombac” uw moeder, de eigenaar van de
zaak, viseerde, antwoordt u opnieuw met zijn verwijzing naar haar mooie dochters die hij zag tijdens een
verjaardagsfeestje in de zaak (zie CGVS, p. 14). Dit verklaart echter niet waarom hij de eigenaar van de
zaak wilde doden. Bovendien is het vreemd dat u niet weet waarom de schoonbroer van “El Tombac”
uw neef viseerde. Hiernaar gevraagd stelt u dat dit nooit geweten hebt aangezien hij maar één keer
langs kwam (ibid.). Indien u en uw familie werkelijke geviseerd werden door bendeleden, kan er
redelijkerwijs worden verondersteld dat u op de hoogte bent van de redenen voor deze vervolging en
hierover duidelijkere en eenduidigere verklaringen kan afleggen.
Ook wordt opgemerkt dat de paspoorten waarmee u en uw partner naar België zijn gereisd op 24
september 2019 werden afgeleverd en dus enkele dagen voor de bedreigingen van “El Tombac” en zijn
schoonbroer op 28 en 29 september 2019 (zie CGVS, p. 9 en 11). Gevraagd waarom u dit paspoort
hebt aangevraagd, stelt u dat u met uw partner een reis naar Guatemala wilde ondernemen om jullie
relatie te vieren (zie CGVS, p. 11). Dit is echter een zeer eigenaardige en ongeloofwaardige verklaring
aangezien uit de informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat Salvadoranen geen paspoort nodig
hebben om naar Guatemala te reizen. Dit doet vermoeden dat jullie al voor de datum van uw beweerde
problemen met bendeleden, waarvan u verklaart dat ze aan de basis liggen van uw vertrek uit El
Salvador, het plan hadden opgevat om het land te verlaten en deze werkelijk reismotieven
achterhouden.
Daarenboven wordt opgemerkt dat het gedrag dat jullie stelden na deze beweerde problemen met de
bendeleden die aan de basis van uw vertrek zouden hebben gelegen, niet overeenstemt met het gedrag
van personen die zich werkelijk vervolgd weten en nood hebben aan internationale bescherming. Zo
blijkt uit de verklaringen van u en uw partner dat jullie zich op 26 oktober 2019, een paar dagen voor
jullie vertrek uit het land op 29 oktober 2019, tijdens een familiefeest in de zaak van uw moeder nog
hebben verloofd (zie CGVS, p. 11 en 16 en zie notities persoonlijk onderhoud partner L.H.S.M., p. 5).
Het feit dat jullie een dergelijk feest hielden met jullie beider families en vrienden in de zaak van uw
moeder waar nota bene minder dan een maand daarvoor twee bendeleden u en uw familie waren

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT